ДГП ЗЛАТИБОР , у стечају оглашава продају покретне имовине јавним прикупљањем понуда

13. мар. 2015.

На основу решења Привредног у Ужицу Ст.бр. 29/2010 (раније Трговинског суда Ст.7/08) од 21.07.2008. године, закључка стечајног судије Привредног у Ужицу Ст.бр. 29/2010 (раније Трговинског суда Ст.7/08) од 3.9.2008. године,  у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 84/04 и 85/05), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 43/05), стечајни управник стечајног дужника


 

ДГП ''ЗЛАТИБОР'' у стечају из Ужица, ул. Велики парк бр.3


ОГЛАШАВА

Продају покретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

 

 

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

 

 

Процењена

вредност

(дин.)

 

Депозит (дин.)

 

1. Опрема за обраду камена  по пописној листи  која је саставни део продајне документације.


11.309.900,00

2.261.980,00

       

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.         након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од   10.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси Николе Пашића 38б/2, сваког радног дана у периоду од 10 до 15 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 08.04.2015. год.;

2.         уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр: 160-315886-11 код Интеса банке а.д. Београд, Филијала Ужице или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 08.04.2015 године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 08.04.2015.године до 15 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 15.05.2015. године

3.       потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до14 часова  а најкасније  7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију РС, Београд, Теразије 23, трећи спрат, канцеларија 305.

 

Крајњи рок за достављање понуда је 17.04.2015. године до 14 часова.

 

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда'' на коверти, називом стечајног дужника и позивом на имовинску целину на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

 

 

Запечаћена коверта треба да садржи:

-пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;

-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

-извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

-овлашћење за заступање (оверено у суду), oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);

 

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.


Јавно отварање понуда одржаће се дана 17.04.2015. године у 14,15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС,Теразије 23 трећи спрат, СИМПО САЛА  - 301“,  у присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

 

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

  1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,

5.       проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,

6.       доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,

  1. потписује записник.

 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

 

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

 

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.


Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:

-не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;

-не потпише јавнобележнички запис или купопродајни уговор,

-буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.


Порези, таксе, накнаде за закључење уговора, као и сви други трошкови који произлазе из предметне купопродаје, у целости сноси купац.


Oвлашћено лице: Повереник Љубиша Ђокић , контакт телефон:063/247-228.

Стечај

Друштвено Грађевинско предузеће ЗЛАТИБОР УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива