ЛЕСКОДРВО , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

13. мар. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, 6. Ст.бр 40/2014 од 23.12.2014. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


„ЛЕСКОДРВО“  АД ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ,

 ул. Виљема Пушмана бр.1, Лесковац

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је покретна имовина као целина коју чини:

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

·         Производна опрема за намештај и предмете од дрвета (некомплетна), са инвентаром, на локацији у ул. Виљема Пушмана бр. 1 Лесковац, по спецификацији из продајне документације (најважнија имовина: хидраулична вишеетажна преса, носач лепка, хоризонтални транспортер, шлајферица - глазирка, бансек столарски мањи, бансек столарски већи, дихт, једнолисни циркулар, вишелисни циркулар, дволисни циркулар, канцеларијски намештај, итд.)

 

 

886.275,00


 

 

 

 

 

354.510,00


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања предрачуна, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 7.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 105-11382-27 који се води код АИК Банке АД Ниш, филијала Ниш. Предрачун се може преузети на адреси Максима Горког бр. 2, Ниш, сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 09.04.2015. године;

2.       уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 105-11382-27, који се води код АИК Банке АД Ниш, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 09.04.2015. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 09.04.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 16.05.2015. године;

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09 до 14 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 09.04.2015. године у 14:00 часова, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).


Јавно надметање одржаће се дана 16.04.2015. године у 13:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301 (сала „Симпо“).


Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 11:00 до 12:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

Закључењу купопродајног уговора приступа се у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости исти стиче право власништва над предметом продаје. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач.


Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


Oвлашћено лице: Повереник  Душанка Ћетковић контакт телефон 018/452-1110 или 069-24-74-574.

Стечај

Akcionarsko društvo LESKODRVO Leskovac

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња намештаја за пословне и продајне просторе

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива