ЈЕЛОВА ГОРА , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

28. феб. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ужицу Ст.бр.31/2011 од  07.03.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ''ЈЕЛОВА ГОРА'' ДРВНА ИНДУСТРИЈА  И ПРЕРАДА НЕМЕТАЛА,

 УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 38Б


ОГЛАШАВА

Продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде

 

Предмет продаје (број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)


1.Зграда угоститељства - Мотел, број зграде 1, спратности ПО+ПР+ПК, уписане површине 358 м2, укупна површина по налазу вештака  543,65 м2, у селу Рибашевина, изграђена на кат. парцели 2373/1, врста права - својина, облик својине - приватна, носилац права стечајни дужник, са обимом удела 1/1, уписан у листу непокретности бр.462 КО Рибашевина, са земљиштем  под зградом-објектом површине 3а 58 м2  и земљиштем уз зграду - објекат површине 3а 30 м2, градско грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, у својини стечајног дужника и пословни инвентар по пописној листи, која је саставни део продајне документације.

16.249.310,00

3.249.862,00

 

2.Двособан стан, број посебног дела 2, приземље, уписане површине 63 м2, који се налази у стамбеној згради за колективно становање - колективна стамбена зграда у Рибашевини - улаз бр. 1, на кат. парцели бр.2373/2, врста права - својина, облик својине - приватна, носилац права стечајни дужник, уписан у листу непокретности бр.492 К.О. Рибашевина, са обимом удела 1/1.  

2.232.783,00

446.556,60

 

3.Двособан стан, број посебног дела 3, први спрат, уписане површине 63 м2, који се налази у стамбеној згради за колективно становање - колективна стамбена зграда у Рибашевини - улаз бр. 1, на кат. парцели бр.2373/2, врста права - својина, облик својине - приватна, носилац права стечајни дужник, уписан у листу непокретности бр.492 К.О. Рибашевина, са обимом удела 1/1. 

2.232.783,00

446.556,60

 

4.Једнособан стан, број посебног дела 5, мансарда, уписане површине 47 м2, који се налази у стамбеној згради за колективно становање - колективна стамбена зграда у Рибашевини - улаз бр. 1, на кат. парцели бр.2373/2, врста права - својина, облик својине - приватна, носилац права стечајни дужник, уписан у листу непокретности бр.492 К.О. Рибашевина, са обимом удела 1/1. 

1.561.622,00

312.324,40

 

5.Једнособан стан, број посебног дела 6, мансарда, уписане површине 47 м2, који се налази у стамбеној згради за колективно становање - колективна стамбена зграда у Рибашевини - улаз бр. 1, на кат. парцели бр.2373/2, врста права - својина, облик својине - приватна, носилац права стечајни дужник, уписан у листу непокретности бр.492 К.О. Рибашевина, са обимом удела 1/1. 

1.561.622,00

312.324,40

преузмите оглас у целости
АД ЈЕЛОВА ГОРА/ МИНЕРАЛИ ГОРСКИ УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АД за производњу и промет ЈЕЛОВА ГОРА/ МИНЕРАЛИ ГОРСКИ УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Резање и обрада дрвета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива