ДП СЛАВИЈА , у стечају оглашава издавање у закуп пословног простора путем достављања писaних понуда

28. феб. 2015.

Агенција за приватизацију Републике Србије као стечајни управник стечајног дужника

ДП " СЛАВИЈА " у стечају

из Бача

ОГЛАШАВА

издавање у закуп пословног простора

путем достављања писaних понуда

Предмет издавања у закуп је:


Производна хала која се налази у Бачу, Потес Фундуковача, изграђена на кат. парцели број 4740, број зграде 9, површине 1.219 м², уписана у Лист непокретности број 467 К.О. Бач.


Закуп се уговара на период од 01.04.2015.године, а најдуже до уновчења имовине стечајног дужника која је предмета закупа.

Закупнина се плаћа у месечним ратама првог дана у месецу за месец на који се односи, а на основу рачуна издатог од закуподавца.


Закупац се обавезује да уплати износ  у висини двомесечне закупнине у року од 3 дана од дана проглашења за најповољнијег понуђача, а на основу предрачуна стечајног дужника, након чега ће се приступити закључењу уговора.


Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и трошкове текућег одржавања предмета закупа као и свих комуналија према обрачунатој месечној потрошњи, трошкове обезбеђења и осигурања имовине, као и износ пореских обавеза које се по основу закупа имају платити надлежним органима.


Предмет закупа се издаје у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.


Издавање у подзакуп и инвестиционо улагање у предмет закупа нису дозвољени без сагласности закуподавца.


Уредна и потпуна понуда треба да садржи следеће:

-         податке о правном статусу подносиоца понуде ( извод из АПР, ОП образац, фотокопија личне карте);

-         податке о делатности коју подносилац има намеру да обавља у простору који је предмет закупа;

-         понуђени износ месечне закупнине;

-         изјаву да ће закупац сносити трошкове одржавања, обезбеђења и осигурања имовине, месечне трошкове ел. енергије, воде, изношења смећа, градског грађевинског земљишта према обрачунатој месечној потрошњи, као и износ пореских обавеза које се по основу закупа имају платити надлежним органима;


Затворене понуде са назнаком «ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА ЗАКУП - ДП " СЛАВИЈА " у стечају, Бач - НЕ ОТВАРАТИ» на коверти , достављају се најкасније до 09.03.2015. године до 12.00 часова на следећу адресу: Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад, V спрат.

Отварање понуда биће одржано на истој адреси дана 09.03.2015. године у 12:15 часова у присуству Комисије за отварање понуда и понуђача лично. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично, потребно је да поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош), а у случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја за заступање на отварању понуда за закуп.

У разматрање ће бити узете само уредне и потпуне понуде које стигну у наведеном року и на наведену адресу.

Закуподавац задржава право да не прихвати ни једну од достављених понуда.


Учесници ће бити обавештени о избору најповољнијег понуђача, односно о одлуци закуподавца да не прихвати ни једну од достављених понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог уговора  о закупу у целости сноси закупац.

Oвлашћено лице: повереник Дервиша Драгић, контакт телефон 063/533 757 или путем електронске поште на адресу: dervisadragic@open.telekom.rs.

Стечај

Друштвено предузеће за производњу текстилних производа и спољну и унутрашњу трговину СЛАВИЈА БАЧ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бач

Делатност:

Трговина на велико одећом и обућом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива