Земљорадничка задруга Луново село , у стечају оглашава седму продају имовине јавним надметањем

06. феб. 2015.

На основу решења Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 54/10 од 24.09.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Земљорадничка задруга „Луново село“ у стечају Велика Дренова, Трстеник

ОГЛАШАВА

седму продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје представља непокретна и покретна имовина груписана у следећу имовинску целину

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

А) ЗЕМЉИШТЕ:

           катастарска парцела 225 КО Рибашевина, укупне површине 1.64.58 ха, шума 4. класе, вртса: шумско земљиште, потес - Вујино кућиште, уписана у листу непокретности 215 КО Рибашевина, на којој је као носилац права својине уписана ЗЗ „Агроиндустрија“ Ужице;

           катастарска парцела 226 КО Рибашевина, укупне површине 0.26.75 ха, шума 4. класе, врста: шумско земљиште, потес - Вујино кућиште, уписана у листу непокретности 215 КО Рибашевина, на којој је као носилац права својине уписана ЗЗ „Агроиндустрија“ Ужице;

           катастарска парцела 1572/4 КО Рибашевина, укупне површине 1.37.91 ха (од чега земљиште под зградом - објектом 0.16.12 ха и њива 5 класе 1.21.79 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Голубића брдо, уписана у листу непокретности 215 КО Рибашевина, на којој је као носилац права својине уписана ЗЗ „Агроиндустрија“ Ужице;

           катастарска парцела 1726/2 КО Рибашевина, укупне површине 0.07.55 ха, врста: остало земљиште, потес Ивановина, уписана у листу непокретности 215 КО Рибашевина, на којој је као носилац права својине уписана ЗЗ „Агроиндустрија“ Ужице;


б) ОБЈЕКТИ:

           зграда осталих индустријских делатности - сушара површине 1.130 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1 на кат. пар. 1572/4 КО Рибашевина у листу непокретности 215 КО Рибашевина, потес Голубића брдо, са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој је као носилац права својине уписана ЗЗ „Агроиндустрија“;

           пословни простор - једна просторија техничких услуга - магацин, површине 130 м2, евидентиран као посебни део бр. 1, у приземљу зграде бр. 2, на потесу Голубића брдо на кат. пар. 1572/4 КО Рибашевина која зграда је у листу непокретности 215 КО Рибашевина уписана са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којем простору је као носилац права својине уписана ЗЗ „Агроиндустрија“;

 

Ц) ОПРЕМА која се налази у згради осталих индустријских услуга - сушара, према спецификацији у прилогу продајне документације.

7.000.000,00

4.858.084,00

преузмите оглас у целости
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛУНОВО СЕЛО

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива