ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД БАБУШНИЦА , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

24. јан. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, 2. Ст.бр 26/2014 од 08.01.2015. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД БАБУШНИЦА - У СТЕЧАЈУ,

 ул. Стевана Синђелића бр.22, Бабушница

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је покретна имовина као целина 1 коју чини:

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

·         Расходована производна опрема за израду предмета од опеке и печене глине, са инвентаром, на локацији у ул. Стевана Синђелића бр. 22 Бабушница, по спецификацији у продајној документацији.

 

 

1.935.200,00


 

 

 

 

 

774.080,00


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања предрачуна, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 105-11340-56 који се води код АИК Банке АД Ниш, филијала Ниш. Предрачун се може преузети на адреси Максима Горког бр. 2, Ниш, сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника, а на захтев се може доставити електронском поштом или факсом. Рок за откуп продајне документације је 18.02.2015. год.;

2.       уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа), у складу са добијеном писаном инструкцијом повереника стечајног управника, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 18.02.2015.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 18.02.2015. године до 12:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09 до 14 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 20.02.2015. год у 14:00 часова, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)


Јавно надметање одржаће се дана 25.02.2015. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301 (сала „Симпо“). Регистрација учесника почиње у 09:00 часова истог дана, а завршава се у 10:45 на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција;


Закључењу купопродајног уговора приступа се у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања уговора о купопродаји. Ако проглашени купац одбије да потпише купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


Oвлашћено лице: Повереник  Душанка Ћетковић контакт телефон 018/452-1110 или 069-24-74-574.

Стечај

ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД БАБУШНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бабушница

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива