Радник АД у стечају оглашава продају покретне и непокретне имовине Јавним надметањем

16. јан. 2015.
 
На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду 27-Ст-26/2011 од 16.05.2011. године и решења стечајног судије Привредног суда у Београду 27-Ст-26/2011 од 03.08.2011. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
„РАДНИК“ АД У СТЕЧАЈУ
Чарлија Чаплина бр.24. Београд
 
ОГЛАШАВА
продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника
јавним надметањем
 
 
Предмет продаје је покретна и непокретна имовина стечајног дужника као имовинска целина и то:
 
Предмет продаје
Почетна цена (дин)
Депозит (дин.)
 
 
 
1.     Пословни простор у Београду у улици Чарлија Чаплина бр.24, површине 166,86м2, у приземљу и на првом спрату породичне стамбене зграде бр.1, уписане у ЛН бр. 1076 КО Палилула, на катастарској парцели КП 768/1 КО Палилула. Део пословног простора који се налази у приземљу (укупне површине од 10,54м2) а према фактичком стању представља улаз предмета продаје, и чине га степенице и тоалет  у приземљу, уписан је у листу непокретности 1076 КО Палилула, као стан од једне собе, бр.посебног дела 2, својина стечајног дужника. Преостали део пословног простора укупне површине 156,32м2 на првом спрату се састоји од кафе кухиње, ходника и осам канцеларија, није уписан у листу непокретности и на њему стечајни дужник има ванкњижно право својине.
2.     Покретна имовина - инвентар који се састоји од:
Уградни орман 11 ком.,
Столице 9 ком.,
Машина за куцање 2 ком.,
Штампач 1 ком.,
Уградна кухиња 1 ком.,
Сто 6 ком.
 
13.974.085,90
5.589.634,36
 
Целокупна имовина је детаљно описана у продајној документацији.
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
 
1.     након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 25.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 09,00 до 14,00часова уз обавезну најаву поверенику стечајног управника на телефон 063/109-55-90, најкасније до 17.02.2015.године.Рок за откуп продајне документације је 17.02.2015.године.
2.     уплате депозит у износу 5.589.634,36динарана текући рачун стечајног дужника број 160-356612-53 отворен код „Banca Intesa“а.д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 17.02.2015.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, Београд, најкасније 17.02.2015.године до 15,00 часова по Београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 24.04.2015. године.

 

Преузмите
Стечај

Предузеће за грађевинске и занатске радове, унутрашњу и међународну шпедицију РАДНИК ад - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива