МИНОМ АД , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

15. дец. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, Ст.бр 26/2013 од 24.01.2014. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ОДЛИВАКА „МИНОМ“ у стечају из Ниша, Булевар 12. фебруар бр. 82

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је покретна имовина као целина 1 коју чини:

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

·         Канцеларијска опрема и намештај, производна и расходована опрема у објекту стечајног дужника на локацији у Булевару 12. фебруара у Нишу, (стари погон), по спецификацији у продајној документацији;

·         Канцеларијска опрема и намештај, производна опрема - машине, алати, резервни делови и ситан инвентар, залихе сировина, расходована производна опрема и разно отпадно гвожђе на локацији у Доњем Матејевцу, по спецификацији у продајној документацији;

·         Путничко возило OPEL ASTRA CLASSIC 1,4 година производње 2005, запремине мотора: 1389, снаге мотора: 66 kW, нерегистрован;

·         Теретно возило ОPEL COMBO B LFW, година производње 1996., запремина мотора 1389, снага 44 kW, нерегистрован;

 

  

 

2.123.605,00

 

 

 

 

 

 

849.442,00


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања предрачуна, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара + ПДВ на текући рачун стечајног дужника број 325-9500700032176-85 код ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, филијала Ниш. Предрачун се може преузети на адреси Јована Ристића 2а, Ниш, локал М-23, сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника, а на захтев се може доставити електронском поштом или факсом. Рок за откуп продајне документације је 12.01.2015. год.;

2.       уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа), у складу са добијеном писаном инструкцијом повереника стечајног управника, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 12.01.2015.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 12.01.2015. године до 12:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09 до 14 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 15.01.2015. год у 14:00 часова, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)


Јавно надметање одржаће се дана 19.01.2015. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301 (сала „Симпо“). Регистрација учесника почиње у 09:00.часова истог дана а завршава се у 10:45 на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција;


Закључењу купопродајног уговора приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене најкасније до 26.01.2015. Ако проглашени купац одбије да потпише купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 15 дана од дана јавног надметања.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


Oвлашћено лице: Повереник  Зоран Мартиновић контакт телефон 018/4287-525 или 064/126-25-76.

Стечај

АД за производњу и промет одливака МИНОМ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива