HEMIJA-IMPEX , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

29. нов. 2014.

На основу решења Привредног суда у Београду Ст.бр. 281/2010 од 29.4.2010. године и решења о банкротству Ст.бр. 281/2010 од 14.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


HEMIJA-IMPEXдруштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу у стечају,

Београд, Ул. Добрињска бр. 3


ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

 

 

Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника коју чини:


1.      Непокретна имовина која обухвата пословни простор од више одељења, у приземљу зграде која се налази у Ул. Добрињска бр. 3, у Београду, површине од 171 м2, на к.п.бр. 541/1 КО Савски венац, уписан у листу непокретности бр. 447 КО Савски венац као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;


2.      Покретна имовина која обухвата опрему и основна средства стечајног дужника по пописним листама датим у прилогу продајне документације.


Процењена вредност 21.289.500,00 динара.                                         Депозит износи 4.257.900,00  динара.

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана до 22.12.2014. године у периоду од 9:00 до 16:00 часова у просторијама стечајног дужника, уз претходну најаву на телефон повереника Драгице Јокић број 063/876-39-88. Продајна документација се може преузети након уплате износа од 30.000,00 динара уз доставу доказа поверенику о извршеној уплати, сваког радног дана до 14.10.2014. године, у просторијама стечајног дужника;

2.       уплате депозит у износу 4.257.900,00 динара на текући рачун стечајног дужника број: 160-337678-13 који се води код „BANCА INTESA“ АД Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 22.12.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније до 22.12.2014. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1), док се копија гаранције доставља поверенику Агенције за приватизацију заједно са обрасцем пријаве за учешће у продаји. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 30.01.2015. године;


  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до14 часова  а најкасније  7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију РС, Београд, Теразије 23, трећи спрат, канцеларија 305.

 

Крајњи рок за достављање понуда је 29.12.2014. године до 13 часова.

 

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда'' на коверти, називом стечајног дужника и позивом на имовинску целину на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

Запечаћена коверта треба да садржи:

-пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;

-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

-извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

-овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);

 

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.


Јавно отварање понуда одржаће се дана 29.12.2014. године у 13,15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС,Теразије 23 трећи спрат, СИМПО САЛА  - 301“,  у присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

 

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

  1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,

5.       проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,

6.       доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,

  1. потписује записник.

 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

 

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, након чега ће му бити враћена гаранција.

 

Закључењу јавнобележничког записа приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана потписивања јавнобележничког записа. Ако проглашени купац одбије да потпише јавнобележнички запис или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита.


Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:

-не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;

-одбија да потпише јавнобележнички запис, или

-буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.


Порези, таксе и накнаде за сачињавање јавнобележничког записа, трошкови укњижбе, као и сви други трошкови који произлазе из предметне купопродаје, у целости сноси купац


У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.


Oвлашћено лице: Повереник Драгица Јокић, контакт телефон: 063/876-39-88.

Стечај

ХЕМИЈА-ИМПЕКС друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива