ТАПЕТА , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

29. нов. 2014.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду, број предмета Ст. бр. 61/06 од  14.07.2006. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


"ТАПЕТА" друштвено предузеће за грађевинарство, трговину и спољну трговину са п.о. у стечају Нови Београд у стечају, ул. Тошин бунар бр. 161


ОГЛАШАВА

Продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

 

Предмет продаје је покретна имовина коју чини:


МОНТАЖНА БАРАКА у ул. Палмира Тољатија 9-б, Нови Београд, површине 146,49 м2.

 


Почетна цена је: 870.488,99 динара                         Депозит износи: 348.195,60 динара


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

1.       након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 5.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана до 22.12.2014. године у периоду од 9:00 до 16:00 часова, на адреси: ул. Марије Бурсаћ 21, Земун, уз претходну најаву на телефон повереника на број 063/200-397. Рок за откуп продајне документације је 22.12.2014. године.

2.       уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 160-263266-52 отворен код „Banca Intesa“ а.д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита истиче закључно са  22.12.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније до 22.12.2014. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1), док се копија гаранције доставља поверенику Агенције за приватизацију заједно са обрасцем пријаве за учешће у продаји. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 17.02.2015. године;

3.       потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 16:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односно до 22.12.2014. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита, а најкасније закључно са 22.12.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).


Јавно надметање одржаће се дана 29.12.2014. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, „Симпо сала-301“. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

1.                   региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења

                  или су лично присутна);

2.                   отвара јавно надметање читајући правила надметања;

3.                   позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима

                  увећања;

4.                   одржава ред на јавном надметању;

5.                   проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену

6.                   потписује записник.


У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 48 сати од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач.


Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порези и трошкови реализације купопродајног уговора додају се на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.


Oвлашћено лице: Повереник Славка Ђурић, контакт телефон: 063/200-397.

Стечај

ТАПЕТА друштвено предузећа за грађевинарство трговину и спољну трговину са п.о Београд - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива