МЛАДОСТ , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

24. нов. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ваљеву, Ст бр. 563/11 од  29.11.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног (Службени гласник Републике Србије број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Друштвено предузеће за производњу конфекције „МЛАДОСТ“ Мионица

Топлички пут бр. 8 - у стечју

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника која се продаје као јединствена продајна целина, а чине је објекти, земљиште и опрема и то:

 

·        објекат производне хале у Мионици - означен као објекат бр. 1, остале зграде - производна хала, површине под објектом од 1532м2, објекат преузет из земљишних књига, изграђен на кат. парцели бр. 267/7 КО Мионица Варош, уписан у листу непокретности бр. 452 КО Мионица варош као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1,

·        објекат портирнице површине 15м2, изграђена на кат. парцели бр. 267/7 КО Мионица Варош, ванкњижно власништво стечајног дужника,

·        објекти инфраструктуре:

·                   објекти нискоградње површине 640м2, изграђени на кат. парцели бр. 267/7 КО Мионица Варош, ванкњижно власништво стечајног дужника,

·                   ограда изграђена око кат. парцели бр. 267/7 КО Мионица Варош у кругу производне хале у Мионици,

·        објекат производне хале у Рајковићу - означен као објекат бр. 1, зграда за коју није позната намена, објекат преузет из земљишних књига, у основи површине под објектом од 300м2, изграђен на кат. парцели бр. 569/4 КО Рајковић, уписан у листу непокретности бр. 320 КО Рајковић као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

·        кат. парцела бр. 569/4 КО Рајковић, укупне површини од 0.24.00ха од чега је 0.03.00ха земљиште под зградом-објектом а површина од 0.21.00ха земљиште уз зграду-објекат, по врсти је грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, уписано у лист непокретности бр. 320 КО Рајковић као својина стечајног дужника са обимом удела од 1/1,

·        канцеларијска опрема и делови опреме за шивење који се налазе у објекту производне хале у Мионици, по пописној листи од 10.5.2011. године.


Почетна цена износи: 9.105.950,00 динара

Депозит износи: 3.642.380,00 динара.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

1.      након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана до 19.12.2014. године, у периоду од 10:00 до 12:00 часова, у просторијама повереника стечајног управника у Ваљеву, Ул. Милована Глишића бр. 13, уз обавезну претходну најаву на број повереника 063/88-07-259. Продајна документација се може преузети након уплате наведеног износа уз доставу доказа поверенику о извршеној уплати. Рок за откуп продајне документације је 19.12.2014. године;

2.      уплате депозит на рачун стечајног дужника број 205-167633-37 код Комрцијалне банке а.д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 19.12.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију РС, Теразије 23, 6. спрат, соба број 610, 19.12.2014. године до 14.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до14 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 19.12.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање (уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично за физичка лица или законски заступник за правна лица).


Јавно надметање одржаће се дана 26.12.2014. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, канцеларије број 301. Регистрација учесника почиње у 9.00 сати а завршава се у 10.50 сати.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција;


Закључењу купопродајног уговора приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана закључења купопродајног уговора сачињавањем јавнобележничког записа. Ако проглашени купац одбије да потпише јавнобележнички запис, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 3 радна дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


Особа за контакт - овлашћено лице: повереник Слободанка Рафајловић, контакт телефон: 063/88-07-259.


Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ МЛАДОСТ, МИОНИЦА (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мионица

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива