ВОДОВОД ад, у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

22. нов. 2014.

На основу Решења Привредног суда у Нишу, 3. Ст.бр.35/2014 од 16.01.2014. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133 Закона о стечају (Службени гласник  Републике Србије бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОДОВОД“ НИШ, У СТЕЧАЈУ

из Ниша, ул. Ратка Павловића 39 Б

ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Имовинска целина 1

Гаража - једно гаражно место, површине 21m2  у стамбеној згради у Нишу, у Улици Старца Вујадина број 8/А, која је у Листу непокретности број 5169 КО Ниш - Бубањ, уписана као посебан део број 11 у оквиру Зграде бр. 1 - Стамбене зграде за колективно становање (улаз 8) постојеће на кп. бр. 4891/1 КО Ниш - Бубањ.

1.000.000,00

400.000,00

Имовинска целина 2

Опрема и залихе, на локацији у Нишу, улица Ратка Павловића бр. 39 Б и улица Старца Вујадина бр. 8/А, по спецификацији.

1.000.000,00

400.000,00

Имовинска целина 3

Путничко возило ТОЈОТА 2.0 BUS D, регистарских ознака NI 202 - 556, број шасије ЈТ112CR2106002130, број мотора 0756450 (без важеће регистрације, за расход).

20.000,00

8.000,00

Имовинска целина 4

Путничко возило FIAT TEMPRA BERLINA 1,9 DS регистарских ознака NI 530 - 26, број шасије ZFA15900005031214, број мотора 160A70002030308 (без важеће регистрације, за расход).

20.000,00

8.000,00

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара за целинe 1 и 2, а 1.000,00 динара за целине 3 и 4 (профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 09:00 до 13:00 часова, најкасније до 17.12.2014. године, у просторијама стечајног дужника, на адреси Ул Ратка Павловића 39 Б, уз претходну најаву поверенику стечајног управника);

2. уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа), на текући рачун стечајног дужника бр: 180-7031210040575-80 који се води код „Alpha Bank Србија A.Д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 17.12.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, 6. спрат, соба број 610, Београд, најкасније до 17.12.2014. године до 14:30 часова по београдском времену (GМТ+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, сваким радним даном од 09:00 до 13:00 часова, уз претходну најаву поверенику стечајног управника Милану Стругаревићу.

Након уплате депозита, а најкасније до 17.12.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију РС, на адресу у Нишу, Ул. Ратка Павловића бр. 39 Б, следећу документацију: образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита, ОП образац и извод из регистра привредних субјекта (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице) и овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Јавно надметање одржаће се дана 24.12.2014. године у 11:00 часова на следећој адреси:  Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, III спрат, сала 301.

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на  истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција.

Закључењу купопродајног уговора, односно потписивању јавнобележничког записа, приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Уговор о купопродаји за Имовинске целине број 2, 3 и 4, односно опрему и залихе, као и путничка возила, закључује се најкасније у року од 3 радна дана, од дана одржавања јавног надметања.

Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од закључења купопродајног уговора, односно сачињавања јавнобележничког записа. Ако проглашени купац одбије да потпише јавнобележнички запис, oдносно купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. Закључењу купопродајног уговора са другим најповољнијим понуђачем за Имовинске целине број 2, 3 и 4, приступа се најкасније у року од 3 радна дана, од дана пријема обавештења којим се проглашава за купца.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора и јавнобележничког записа, укључујући и трошкове сачињавања јавнобележничког записа, у целости сноси купац.

Oвлашћено лице, повереник стечајног управника Милан Стругаревић, контакт телефон:

 062/602-220.

Стечај

Друштвено предузеће за постављање и оправку спољне и унутрашње инсталације ВОДОВОД Ниш

Локација:

Ниш

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива