ДП ПТК „ЈЕДИНСТВО", у стечају оглашава продају покретне имовине непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

17. нов. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу од 16.05.2011. године, број предмета Ст.бр. 592/2010, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), сагласности одбора поверилаца од 28.07.2014.године, стечајни управник стечајног дужника


ДППТК „ЈЕДИНСТВО“  у стечају

 Александровац, Улица Александра Обреновића бр.62

ОГЛАШАВА

ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ УЗ ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА


Ред.бр. целине

Предмет продаје

Процењена вредност                        (дин.)

Депозит (дин.)

1.

Комбајн за жито ''ZМАЈ'' 142 , број шасије X6434 14231, неисправан, година производње 1984, није подложан регистрацији

762.640,00

152.528,00

2.

Сејалица ИМТ - 23.реда, година производње 1986

355.899,00

71.179,80

3.

Тракторска приколица ''Гоша'' број шасије 01496, година производње 1990

203.371,00

40.674,20

4.

Секундарне сировине (гвожђе у оријентационој количини од 20.000 кг)

Напомена: Коначна купопродајна цена утврдиће се након вагања, које се врши након потписивања купопродајног уговора. Ако се вагањем утврде веће количине од процењених, купац је у обавези да плати и ову разлику по понуђеној јединичној цени те стога понуде за ову целину морају садржати и јединичну цену (дин/кг).


400.000,00

 (20 дин/кг)

80.000,00


Процењена вредност није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


За целине број 1, 2 и 3 право на учешће имају сва правна и физичка лица која:


1.      након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 5.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 8 до 15 часова у Смедереву, Устаничка бр.14 закључно са  27.11.2014. године;

2.      уплате депозит (са позивом на редни број целине из огласа) на текући рачун стечајног дужника број 160-343589-31 код «Banca Intesa» а.д. Београд најкасније 27.11.2014. године или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније пет радних дана пре одржавања продаје. У случају да се на име учешћа у поступку продаје положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6.спрат, канцеларија број 610, најкасније 27.11.2014.године до 15:00 часова по београдском времену (ГМТ+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

3.      приликом преузимања продајне документације потпишу изјаву о губитку права на враћање          депозита која чини саставни део продајне документације.


За целину број 4 право учешћа имају искључиво правна лица која поред услова наведених за целине 1, 2 и 3 доставе и дозволу за транспорт и складиштење секундарних сировина - металног отпада (наведено се доставља поверенику уз пријаву и доказ о уплати депозита најкасније 27.11.2014. године).

Ради евиденције учесника на продаји, поверенику Агенције за приватизацију доставља се фотокопија попуњеног обрасца пријаве и оверена копија уплате депозита најкасније 02.12.2014.године. Уколико је учесник који предаје пријаву правно лице, поверенику се доставља и извод из регистрације и ОП образац.


Имовина се продаје у виђеном стању без гаранције стечајног управника у погледу евентуалних недостатака на предмету продаје и може се разгледати након откупа продајне документације сваким радним даном од 08.00 до 14.00 часова, а најкасније 5 дана пре заказане продаје уз претходну најаву поверенику на телефон 063-744-5323.


Затворене понуде се достављају искључиво лично/директно у просторијама Агенције за приватизацију, Теразије бр.23, 3.спрат, Београд. Понуда мора бити искључиво лично/директно достављена (мора пристићи) најкасније до 04.12.2014.године до 10:45 часова.

                                                          

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком "ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ЦЕЛИНЕ бр.___ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ДППТК ''ЈЕДИНСТВО'' у стечају  НЕ ОТВАРАТИ'', а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.


Понуде које не садрже јасно одређен износ или се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису у огласу и продајној документацији, као и понуде уз које није положен депозит су неважеће и неће бити предмет разматрања.


Запечаћена коверта са понудом треба да садржи:

-          пријаву за учешће на продаји потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице;

-          потписану безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

-          потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита на име учешћа у поступку продаје;

-          оверено овлашћење за заступање на непосредној погодби уз децидирано навођење овлашћења у погледу накнадно обављених директних преговора и истицања нове понуде, уколико продаји присуствује овлашћени представник;

-          извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, уколико се као потенцијални купац пријављује правно лице.


Продаја ће се одржати дана 04.12.2014.године у 11 часова на адреси: Агенција за приватизацију, Теразије 23/3, Београд, соба бр.301 у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника. Уколико продаји присуствује понуђач лично, потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја за заступање у продаји.

Позивају се понуђачи и чланови одбора поверилаца да присуствују продаји. Непосредној погодби ће се приступити и уколико чланови одбора или неко од понуђача не присуствује продаји.


Стечајни управник спроводи непосредну погодбу тако што:

  1. чита правила продаје,
  2. отвара писане понуде,
  3. уписује у регистар понуда износ одређен у свакој понуди, имовину на коју се понуда односи, као и потврду о уплаћеном депозиту за учешће у продаји.
  4. одржава ред на јавној продаји,

5.       потписује записник.

 

Након отварања писаних понуда, понуђачи могу кориговати своје понуде у складу са правилима продаје са којима ће их упознати стечајни управник. Стечајни управник ће након отварања понуда, за купца прогласити понуђача који је писаном понудом или у накнадно обављеним директним преговорима поднео најповољнију понуду, уколико иста износи преко 50% од процењене вредности имовине, након чега ће исти бити позван да потпише уговор о купопродаји.

Уколико је понуда нижа од 50% од процењене вредности имовине, коначну одлуку о избору купца непосредном погодбом доноси искључиво одбор поверилаца.

У случају да на непосредној погодби победи купац који је положио банкарску гаранцију на име депозита, исти мора уплатити износ наведен у банкарској гаранцији на рачун стечајног дужника у року од два дана од пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.


Уговор о купопродаји се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања непосредне погодбе, односно од дана прибављања сагласности одбора поверилаца, уколико је понуда нижа од 50% процењене вредности имовине. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања непосредне погодбе уз прикупљање понуда, осим у случају достављања највише понуде.

Свако лице губи право на повраћај уплаћеног депозита у складу са изјавом о губитку депозита.

 

Стечајни управник није у обавези да прихвати ни једну достављену понуду.

 

Порезе и све трошкове у вези са реализацијом купопродајног уговора у целости сноси купац.

 

Напомена: није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2 услова за стицање права на учешће из овог огласа.

 

Особа за контакт - овлашћено лице: повереник Рајко Пантић, контакт телефон: 063-744-5323Стечај

Друштвено предузеће пољопривредно-трговински комбинат ЈЕДИНСТВО

Локација:

Александровац

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива