АД ФАДИП, у стечају оглашава продају покретне имовине непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

17. нов. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Новом Саду о проглашењу банкротства од 03.02.2010.године, у предмету СТ-32/2010, а у складу са члановима 109.,110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (« Службени гласник Републике Србије »  број 13/2010) као сагласности Одбора поверилаца  од 24.10.2014., стечајни управник стечајног дужника:


АД «ФАДИП» у стечају из Бечеја,

Трг Ослобођења бр 3-4

оглашава продају покретне имовине  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

уз прикупљање писаних понуда


       Предмет продаје чини покретна имовина:

Имовина

Процењена вредност имовине у динарима

Новчани износ за учешће у поступку продаје у динарима

- Залихе магацина алата, резервних делова и ситног инвентара: одељења гумаре, монтаже и машинске обраде и остале залихе према спецификацији у продајној документацији

- Готова и полуготова роба: гума у ресловима и котурима, отписана гума, прикључци, редуцири, трговачка роба и остала роба према спецификацији у продајној документацији

 

16.062.266,50

 

2.000.000,00


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара увећано за износ припадајућег ПДВ-а. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 09:00 до 15:00 часова, у просторијама стечајног дужника, уз претходну најаву поверенику стечајног управника на број телефона 063 / 84-84-236.

Рок за откуп продајне документације је 27.11.2014. године;

2.       уплате новчани износ за учешће у поступку продаје на текући рачун стечајног дужника број:           355-1134474-48  код „Војвођанске банке“, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније до 27.11.2014. године.У случају да се на име учешћа у поступку продаје положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, соба 610, најкасније до 27.11.2014. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1).Гаранција мора имати рок важења до 05.01.2015. године.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа за учешће у поступку продаје.   

Изјава чини саставни део продајне документације;


Одлуком Одбора поверилаца од 24.10.2014. године одређена је минимално прихватљива цена у износу од 2.000.000,00 динара.


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 15:00 часова  а најкасније  до 27.11.2014. године уз претходну најаву поверенику стечајног управника на број телефона 063 / 84-84-236.


Након уплате новчаног износа за учешће у поступку продаје, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на продаји, доказ о уплати новчаног износа  или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај уплаћеног новчаног износа, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање - уколико на продаји не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

 

Продаја се врши методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда. Прихватају се искључиво понуде у запечаћеној коверти са назнаком «ПИСАНА ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ» на коверти и напоменом да се понуда односи на продају имовине стечајног дужника  АД «Фадип» у стечају, Бечеј. Понуде које не садрже јасно одређен износ  или се позивају на неку другу понуду или на услове који нису у огласу и продајној документацији су неважеће и неће ући у разматрање.


Затворене понуде достављају се на адресу:  Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Одељење Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 10, V спрат, Нови Сад. Крајњи рок за достављање понуда је 02.12.2014.  године до 12.00 часова.

 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 02.12.2014. године у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за достављање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију - Центар за стечај Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, V спрат, Нови Сад, у присуству Одбора поверилаца и представника свих понуђача. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред судом) за заступање на јавном отварању писаних понуда.

 

Запечаћена коверта са понудом доставља се лично и треба да садржи:

-  пријаву за учешће у непосредној погодби уз прикупљање писаних понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице;

-  безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

-  доказ о уплати новчаног износа или копију гаранције;

-  потписану изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа.

- фотокопију пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању писаних понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник.


Непотпуне и неуредне понуде, понуде које садрже услов, као и понуде које су ниже од одређене минимално прихватљиве цене, неће се узимати у разматрање.


Позивају се чланови Одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.


По презентирању приспелих понуда, присутним понуђачима биће омогућено да писаним путем побољшају своје иницијалне понуде (за понуђаче који су правна лица неопходно је да се побољшане понуде овере печатом предузећа).


Стечајни управник ће Одбору поверилаца за купца предложити понуђача који је писаном понудом или у накнадно обављеним директним преговорима поднео најповољнију понуду, а нарочито у погледу висине цене и услова плаћања.


Осталим учесницима у поступку продаје, који нису проглашени најбољим понуђачем новчани износ или банкарска гаранција биће враћени у року од 2 радна дана од дана доношења одлуке Одбора поверилаца.


Купопродајни уговор се потписује у року од 5 дана од дана проглашења најбољег понуђача. Проглашени купац је дужан да уплати  износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања уговора. Тек након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, исти стиче право власништва над покретном имовином.


Свако лице које је стекло право на учешће у складу са условима прописаним овим огласом, губи право на новчани износ у складу са Изјавом о губитку права на враћање новчаног износа.


Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање новчаног износа, губи право на повраћај новчаног износа.


Стечајни управник није у обавези да прихвати ниједну достављену понуду.


Порезe и трошковe сноси проглашени Купац.


Oвлашћено лице: повереник стечајног управника Нинослав Шимић, контакт телефон: 063/84-84-236.

                     

ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива