ФАРМА СВИЊА ДД , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

10. нов. 2014.

На основу решења Привредног суда у Пожаревцу, Ст.бр. 53/2010 од 05.07.2010. године и решења Привредног суда у Пожаревцу Ст.бр. 53/2010 од 06.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО ''ФАРМА СВИЊА''

ДД мешовите својине са п.о.- у стечају, Петровац

 

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника  методом јавног надметања

 

 

 

Предмет продаје

(назив имовинске целине)

 

 

Почетна цена (динари)

 

Депозит (динари)

 

Комплекс објеката - фарма свиња у Петровцу, на катастарским парцелама 5635/1, 5651, 5638, уписане у Листовима непокретности број 1819, 2023 и 1253 КО Kаменово, носилац права на објектима Деоничарско друштво „ФАРМА СВИЊА“ дд у стечају, Петровац, и то:

   

А)    

·         Зграда  1 - Објекат пољопривреде-Управна зграда П = 213,00 м2

·         Зграда  2 - Објекат пољопривреде - Стара управна зграда П = 363,00 м2

·         Зграда  3 - Објекат пољопривреде - Пумпна станица П= 45,00 м2

·         Зграда  4 - Објекат пољопривреде - Котларница П= 8,00 м2

·         Зграда  5 - Објекат пољопривреде - Приручна јама П=21,00 м2

·         Зграда  6 - Објекат пољопривреде - Трафо станица,мерна група П=9,00 м2

·         Зграда 7 - Објекат пољопривреде - Тов П=1751,00 м2

·         Зграда 8 - Објекат пољопривреде - Тов П=1751,00 м2

·         Зграда 9 - Објекат пољопривреде - Тов П=1751,00 м2

·         Зграда 10 - Објекат пољопривреде - Тов П=1751,00 м2

·         Зграда 11 - Објекат пољопривреде - Предтов П=1182,00 м2

·         Зграда 12 - Објекат пољопривреде - Предтов П=1196,00 м2

·         Зграда 13 - Објекат пољопривреде - Предтов П=1325,00 м2

·         Зграда 14 - Објекат пољопривреде - Предтов П=1196,00 м2

·         Зграда 15 - Објекат пољопривреде - Прасилиште са кавезима П=1983,00 м2

·         Зграда 16 - Објекат пољопривреде - Чекалиште П= 1599,00 м2

·         Зграда 17 - Објекат пољопривреде - Прасилиште са кавезима П=1977,00 м2

·         Зграда 18 - Објекат пољопривреде - Чекалиште П= 1599,00 м2

·         Зграда 19 - Објекат пољопривреде - Објекат за припуст  П=1622,00 м2

·         Зграда 20 - Објекат пољопривреде - Назимарник П=770,00 м2

·         Зграда 21 - Објекат пољопривреде - Приручна јама П=96,00 м2

·         Зграда 22 - Објекат пољопривреде - Кућица за вагара П=18,00 м2

·         Зграда 23 - Објекат пољопривреде - Настрешница са усипним кошем и платформом П=165,00 м2

·         Зграда 24 - Објекат пољопривреде - Сушара П=89,00 м2

 

 

·         Зграда 25 - Објекат пољопривреде - Машинска кућица са елеваторском јамом П= 105,00 м2

·         Зграда 26 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2

·         Зграда 27 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2

·         Зграда 28 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2

·         Зграда 29 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2

·         Зграда 30 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2

·         Зграда 31 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2

·         Зграда 32 - Објекат пољопривреде - Резервоар за точећим местом П=38,00 м2

 

За све објекте: облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен без одобрења за градњу.

 

Б)  Земљиште:

 

·         КП бр. 5635/1, укупне површине 11ha 56a 98m², грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, од тога је земљиште под објектима 2ха 32а 47м2 , док преостали део чини земљиште уз објекте 9ха 24а 51м2 

·         КП бр. 5635/3 - њива 2. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, површине 17а 63m2

·         КП бр. 5635/4 - њива 2. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја површине 27а 95m2

 

Све парцеле су уписане у листу непокретности бр. 1819 КО Каменово  као друштвена својина, носилац права Деоничарско друштво „ФАРМА СВИЊА“ дд у стечају, Петровац.

 

 

28.452.871,00

11.381.148,40


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.         након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 40.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова лично од повереника стечајног управника уз претходну најавау на телефон 063/841-67-25. Рок за откуп продајне документације је 03.12.2014.године;

2.       уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр: 160-367958-62 код  Банка Интеса А.Д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 03.12.2014 године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат,  најкасније 03.12.2014. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 16.01.2015.године.;

3.       потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 16:00  часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односно до 03.12.2014. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита, а најкасније до 03.12.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање (оверено у суду), уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)


Јавно надметање одржаће се дана 10.12.2014. године у 13:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 11:00 до 12:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција;


Закључењу јавнобележничког записа приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана потписивања јавнобележничког записа. Ако проглашени купац одбије да потпише јавнобележнички запис или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 3 радна дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредабама одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.


Порези и трошкови реализације купопродаје (трошкови овере, трошкови укњижбе непокретности, трошкови поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције у смислу чл. 132 ст. 10 Закона о стечају), се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.


Oвлашћено лице: повереник Верица Субашић, контакт телефон: 063/841-67-25.

Стечај

Деоничарско друштво ФАРМА СВИЊА мешовите својине са п.о. ПЕТРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петровац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива