ДП Промет у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

28. окт. 2014.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.39/2010 од 02.09.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
ДП „ПРОМЕТ“ у стечају из Вршца, ул.Трг Саве Ковачевића бр.37
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда
 

Предмет продаје
Процењена вредност (дин.)
Депозит (дин.)
 Пoслoвни прoстoр-четири просторије пословних услуга у Maлoм Жaму, ул.Змaj Joвинa, пoвршинe 66,00м2 у призeмљу згрaдe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe бр.1, изгрaђeне нa КП.1 КО Мали Жам, уписaн у лист нeпoкрeтнoсти бр.190 КOMaли Жaм, број посебног дела 1, са припадајућом опремом.
2.397.460,00
479.492,00

 
Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
 
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.
преузмите цео оглас
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОМЕТ, ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива