РАД, у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

17. окт. 2014.

На основу закључка о банкротству Трговинског суда у Лесковцу Ст.бр. 10/2010 од  7.9.2009. године, а у складу са чланoвима 109, 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник  РС“, број 84/2004 и 85/2005), и у складу са Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника:


Грађевинско предузеће „РАД“ у стечају, Грделица, Ул. Ђорђа Величковића бб

 

 

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

 

 

Предмет продаје је имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:


ЦЕЛИНА БР. 1 (малопродајни објекат „Самоуслуга“, у Грделици, Ул. 29. новембра бб):


-         пословни простор - једна просторија занатства и личних услуга (играоница), број посебног дела 2/2, површине од 82 м2, у приземљу зграде бр. 1 изграђене на к.п.бр. 263 КО Грделица (варош)  (грађевинска дозвола издата је за део објекта, приземље и три спрата, за објекат није издата употребна дозвола), уписан у листу непокретности бр. 421 КО Грделица (варош) као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-         пословни простор - једна просторија занатства и личних услуга (остава), број посебног дела 2/1, површине од 11 м2, у подруму зграде бр. 1 изграђене на к.п.бр. 263 КО Грделица (варош)  (грађевинска дозвола издата је за део објекта, приземље и три спрата, за објекат није издата употребна дозвола), уписан у листу непокретности бр. 421 КО Грделица (варош) као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-         опрема у наведеном простору.

Почетна цена износи: 2.311.761,00 динара.                                  Депозит износи: 924.704,20 динара.


ЦЕЛИНА БР. 2 (малопродајни објекат „Продавница беле технике“, у Грделици, Ул. 29. новембра бб):

-         пословни простор - једна просторија трговине, број посебног дела 3, површине од 35 м2, у приземљу зграде бр. 1 изграђене на к.п.бр. 263 (грађевинска дозвола издата је за део објекта, приземље и три спрата, за објекат није издата употребна дозвола), уписан у листу непокретности бр. 421 КО Грделица (варош) као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-         опрема у наведеном простору.

Почетна цена износи: 1.192.396,00 динара.                                  Депозит износи: 476.958,20 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 3 (малопродајни објекат „Пекара“, у Грделици, Ул. 29. новембра бб) - пословни простор - једна просторија трговине (пекара), број посебног дела 6, површине од 53 м2, у приземљу зграде бр. 1 изграђене на к.п.бр. 197/5 (објекат изграђен без дозволе), уписан у листу непокретности бр. 135 КО Грделица (варош) као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

Почетна цена износи: 1.795.239,00 динара.                                  Депозит износи: 718.095,60 динара.

ЦЕЛИНА БР. 4 (малопродајни објекат „Продавница текстила“, у Грделици, Ул. 29. новембра бб) :


-         пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност - локал (магацин), број посебног дела 4/2, површине од 82 м2, у приземљу зграде бр. 1 изграђене на к.п.бр. 263 КО Грделица (варош) (грађевинска дозвола издата је за део објекта, приземље и три спрата, за објекат није издата употребна дозвола), уписан у листу непокретности бр. 421 КО Грделица (варош) као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1;

-         пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност - локал (остава), број посебног дела 4/1, површине од 11 м2, у подруму зграде бр. 1 изграђене на к.п.бр. 263 КО Грделица (варош) (грађевинска дозвола издата је за део објекта, приземље и три спрата, за објекат није издата употребна дозвола), уписан у листу непокретности бр. 421 КО Грделица (варош) као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

Почетна цена износи: 2.396.210,00 динара.                                  Депозит износи: 958.484,00 динара.

 

ЦЕЛИНА БР. 5 (малопродајни објекат „Локал - бивша благајна“, у Грделици, Ул. Милентија Поповића бб) - пословни простор - једна просторија трговине - локал (магацин), број посебног дела 2, површине од 14 м2, у приземљу зграде бр. 1 изграђене на к.п.бр. 262/1 КО Грделица (варош) (објекат изграђен без дозволе), уписан у листу непокретности бр. 421 КО Грделица (варош) као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

Почетна цена износи: 392.123,00 динара.                                  Депозит износи: 156.849,20 динара.


ЦЕЛИНА БР. 6 (малопродајни објекат „Продавница сточне хране“, у Грделици, Ул. Маршала Тита бр. 38) - пословни простор - једна просторија трговине, број посебног дела 1, површине од 65 м2, у приземљу зграде бр. 1, број улаза 38, изграђене на к.п.бр. 311/2 КО Предејане (варош) (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката), уписан у листу непокретности бр. 48 КО Предејане (варош) као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

Почетна цена износи: 951.602,00 динара.                                  Депозит износи: 380.640,80 динара.


ЦЕЛИНА БР. 7 - у оквиру ове продајне целине продају се залихе материјала и резервних делова.


Почетна цена износи: 153.611,00 динара.                                  Депозит износи: 61.444,40 динара.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од  30.000,00 динара за целине бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, односно 10.000,00 динара за целину бр. 7. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 8:00 до 14:00 часова, закључно са 10.11.2014. године, у просторијама стечајног дужника, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника;

2.       уплате депозит за одговарајућу продајну целину уз назнаку броја продајне целине, на текући рачун Продавца број: 205-203759-08 код „Комерцијалне банке“ АД Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је закључно са 10.11.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 10.11.2014. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1), док се копија гаранције доставља поверенику Агенције за приватизацију заједно са обрасцем пријаве за учешће у продаји. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 18.01.2015. године;

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита која чини саставни део продајне документације.

Предмет продаје се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 14:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односно до 10.11.2014. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 10.11.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

 

Јавно надметање одржаће се дана 18.11.2014. године у 12:00 часова  на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција.


Потпису јавнобележничког записа приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања јавнобележничког записа. Ако проглашени купац одбије да потпише јавнобележнички запис, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Сви пореске обавезе, као и све трошкове реализације јавнобележничког записа сноси купац.


Oвлашћено лице: повереник Тихомир Митровић, телефон 063/429-133.


Стечај

Грађевинско предузеће РАД Грделица (Варош) - у стечају

Локација:

Грделица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива