"ГРАФОСРЕМ" , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

12. сеп. 2014.

  

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, Ст.бр.347/2010 од  10.11.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133.,135. и 136Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), на основу сагласности одбора поверилаца од 25.02.2011. године и мишљења одбора поверилаца од 18.03.2014. године, стечајни управник стечајног дужника
 
Акционарско друштво издавачке и графичке делатности "ГРАФОСРЕМ" у стечају, Шид, ул. Бранка Ерића бр. 9
 
ОГЛАШАВА
Продају стечајног дужника Акционарско друштво издавачке и графичке делатности "ГРАФОСРЕМ" у стечају, Шид, ул. Бранка Ерића бр. 9
 матични број 08016780, као правног лица јавним прикупљањем понуда
 
Најважнију имовину стечајног дужника као правног лица чини :
 
 
Објекти
 
Редни
број
Назив грађевиснког објекта
Број
катастарске
парцеле
Број ЛН
Власнички
статус
Јединица
мере
Површина
1
2
3
4
5
6
7
1
Објекат број 6 - Котларница
5211
6531 К.О Шид
Својина мешовита
м2
70
2
Објекат број 7 - Управна зграда
5211
6531 К.О Шид
Својина мешовита
м2
286
3
Објекат број 8 - Портирница
5211
6531 К.О Шид
Својина мешовита
м2
23
4
Објекат број 10 - Гаража
5211
6531 К.О Шид
Својина мешовита
м2
57
 
 
као и покретна имовина према пописним листама приказаним у оквиру продајне документације.
 
Процењена вредност је:  25.645.040,00 динара                      Депозит је: 5.129.008,00 динара
 
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси улица Индустријска бб, Рума, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 07.10.2014.године.
2.     уплате депозит у висини од 5.129.008,00 динара на текући рачун стечајног дужника број: 205-159905-38кодКомерцијалне Банке ад, Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 07.10.2014.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније07.10.2014.године до 15:00 часова по београдском времену (ГМТ+1). Гаранција мора имати рок важења до14.11.2014.године. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.
  1. потпишу Уговор о чувању поверљивих података и изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
 
Стечајни дужник се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 14:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје(уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
Поверенику Агенције за приватизацију се најкасније 5 радна дана пре одржавања продаје (рок за достављање је 07.10.2014.године) доставља: Пријава за учешће на јавном прикупљању понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице, копија банкарске гаранције или  фотокопија доказа о уплати депозита, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита и фотокопија пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању писмених понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник. Учесник који предаје пријаву - правно лице, поверенику доставља и извод из регистрације АПР-а и ОП образац, у случају конзорцијума поред напред наведених доказа, доставља се и фотокопију уговора о конзорцијуму и фотокопију овлашћења за заступање конзорцијума.
 
Понуде се достављају искључиво лично/директно у просторијама Агенције за приватизацију - Центар за стечај, ул.Теразије бр.23, III спрат, Београд, канцеларија број 306, н/р г-динуНебојши Дашићу. Понуда мора бити искључиво лично/директно достављена (мора пристићи) најкасније до 14.10.2014. године до 12 часова.
.
Прихватају се искључиво понуде у запечаћеним / затвореним ковертама са назнаком на коверти ''Понуда- НЕ ОТВАРАТИ -продаја стечајног дужника Акционарско друштво издавачке и графичке делатности "ГРАФОСРЕМ" у стечају, Шид, ул. Бранка Ерића бр. 9, матични број 08016780, као правног лица“. Понуде које не стигну у прописаном року и на означену адресу, које не садрже јасно одређен износ или се позивају на неку другу понуду или на услове који нису у огласу и продајној документацији су неважеће и неће се узимати у разматрање.
 
Запечаћена / затворена коверта са понудом треба да садржи:
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;
- пријаву за учешће на јавном прикупљању понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице, копију банкарске гаранције или оригинал доказа о уплати депозита, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита и оригинал пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању писмених понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник. За правна лица, поред наведених доказа доставља се и: извод из регистрације АПР-а и ОП образац, у случају конзорцијума поред напред наведених доказа, доставља се и оригинал уговора о конзорцијуму и оригинал овлашћења за заступање конзорцијума.
 
Јавно отварање понуда одржаће се дана 14.10.2014. године у 12:15 часова у просторијама Агенције за приватизацију - Центар за стечај, ул.Теразије бр.23, III спрат, сала Симпо, Београд, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред судом) за заступање на јавном отварању писмених понуда.
 
Позивају се чланови Одбора поверилаца да присусутвују отварању понуда.
 
Стечајни управник отвара понуде тако што:
  1. чита правила отварања писмених понуда,
  2. отвара писмене понуде,
  3. уписује у регистар понуда износ одређен у свакој понуди, имовину на коју се понуда односи, као и потврду о уплаћеном депозиту,
  4. одржава ред на јавном отварању понуда,
  5. потписује записник.
 
У складу са Националним стандардом број 5, стечајни управник је дужан да ако највиша достављена понуда износи мање од 50 % процењене вредности, пре прихватања такве понуде затражи сагласност Одбора поверилаца.
 
Стечајни управник ће свим понуђачима који су поднели понуде послати обавештење о проглашеном најуспешнијем понуђачу у року предвиђеном Националним стандардом број 5. Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од проглашења најуспешнијег понуђача, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана  од дана потписивања Уговора.
 
Свако лице које је стекло право на учешће у складу са условина прописаним овим огласом, губи право на депозит у складу са Изјавом о губитку права на враћање депозита.
 
Стечајни управник ће без одлагања вратити положени депозит/банкарску гаранцију сваком понуђачу чија понуда буде одбијена у року од 2 дана од проглашења најуспешнијег понуђача.
 
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
 
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.
 
Овлашћено лице: Повереник Василије Радосављевић, контакт телефон: 064/889-45-02.
 
 
Стечај

ГРАФОСРЕМ - ДД

Локација:

Шид

Делатност:

Остало штампање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива