"МЕХАНИЗАЦИЈА" , у стечају оглашава продају покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

12. сеп. 2014.

  

На основу Решења Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. 4 Ст. 32/2010 од 08.04.2011. године,  Закључка Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. 4 Ст. 32/2010 од 29.06.2011. године,а у складу са члановима 109, 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005) стечајни управник стечајног дужника
 
 
"МЕХАНИЗАЦИЈА" Акционарско друштво у стечају, Владичин Хан. ул. Николе Тесле бб
 
ОГЛАШАВА
Продају покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем
 
 
Предмет продаје
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
 
        
Опрема, радне машине, машине, уређаји и пословни инвентар по спецификацијииз продајне документације (најважнија имовина: Булдожер велики ТG220В Фамос, број шасије 5284, број мотора 163143, број атеста 1025, расходован;Мали ваљак DYNAPAC GG11, tip E89FG, број шасије 4941268, број мотора 13106900МТ; Велики ваљакMCA 879-68 TIP CA25, број шасије Nо0497349, број мотора 2406407RY DUTZ, расходован;Булдожер TG110D, без мотора и остало)
 
Залихе материјала, ситног инвентара, алата, резервних        делова, отпадног материјала по спецификацији из         продајне документације (најважнија имовина: метални отпад, осовине, опруге, добоши и остало)
 
2.349.742,50
939.897,00
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:
  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси: Ниш, Булевар Немањића 44/5сваког радног дана у периоду од 9,00 до 13,00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је07.10.2014. године;
2.     уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 200-2777410101026-19 код Банкa Поштанскa штедионицa ад Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је07.10.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније07.10.2014. године до 15,00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до14.11.2014.године;
  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
 
 
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9,00 до 13,00 часова, а најкасније 5дана пре заказане продаје(уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
Након уплате депозита, а најкасније до 07.10.2014.године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)
 
 
Јавно надметање одржаће се дана 14.10.2014. године у 11:00часова на следећој адреси: Агенција заприватизацију, Теразије бр.23, Београд III спрат, сала 301. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00до 10:50часова, на истој адреси.
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
  6. потписује записник.
 
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8дана од дана потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости исти стиче право власништва над предметом продаје. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач.
 
Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
 
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
 
Другом најбољем понуђачу на јавном надметању, депозит (гаранција) се враћа у року од 20 дана од дана јавног надметања.
 
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
 
 
Oвлашћено лице: Повереник Марина Глигоријевић, контакт телефон: 062/1381 977
Стечај

МЕХАНИЗАЦИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВЛАДИЧИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Рушење објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива