ДП ИТК "СВРЉИГ" , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

12. сеп. 2014.
На основу Закључка стечајног судије ПривредногсудауНишу, број предмета 1.Ст.35/2010 од 25.08.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
ДПИТК "СВРЉИГ"у стечају, Сврљиг, Ул. Васе Албанца бр. 175
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним надметањем
(VIII јавно надметање)
             Предмет продаје је имовина груписана по следећим целинама:
 
Предмет продаје (имовинска целина)
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
Имовинска целина VIII:
  • Грађевински објекат постојећи на КП бр. 144 и уписан у лист непокретности бр. 1749 К.О.   Сврљиг, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 1. и то:
-       Зграда угоститељства - Хотел „Калафат“, бр. зг. 1, ПО+ПР+МС+2СП+ПК,укупне површине 2.075 м2;
5.733.168,00
5.733.168,00
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:
 
1.    након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од  10.000,00динара. Профактура се може преузети на адреси ул. Мајора Тепића бб, локал  31, I спрату Алексинцу, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 13:00 часова, уз обавезну телефонску најаву поверенику стечајног управника.Рок за откуп продајне документације је 09.10.2014.год.;
2.   уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 325-9500700032754-97 код ОТП банке А.Д. Нови Сад, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 09.10.2014. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 09.10.2014. год. до 16:30 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;
3.     потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;
 
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 13:00 часова, а најкасније 7дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника);
 
Након уплате депозита, а најкасније до 09.10.2014. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица);
 
Јавно надметање одржаће се дана16.10.2014. год. у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, III спрат;
 
Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси;
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
  6. потписује записник;
 
 
 
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција;
 
Закључењу купопродајног уговора у облику јавнобележничког записа приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8 дана од дана закључења купопродајног уговора у облику јавнобележничког записа. Ако проглашени купац одбије да потпише јавнобележнички запис, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.
 
 
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у облику јавнобележничког записа у целости сноси купац.
 
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора у облику јавнобележничког записа биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца. (У овом случају, рок важења гаранције мора бити минимум 60 дана)
 
Oвлашћено лице:повереник Зоран Милосављевић, контакт телефон: 063/421-085.
 
Стечај

Друштвено предузеће СВРЉИГ индустрија текстилне конфекције

Локација:

Сврљиг

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива