Оглашава продају стечајних дужника као јединственог пакета правних лица јавним надметањем

12. сеп. 2014.

»Војин Поповић - Холдинг» а.д. , »Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. , »Војин Поповић - Производња и прерада меса» д.о.о. , »Војин Поповић - Трговина» д.о.о. , »Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о. , у стечају оглашава продају стечајних дужника као јединственог пакета правних лица јавним надметањем

  

На основу закључака Трговинског суда у Ужицу Ст. бр. 22/06 од 20.03.2006. године, Ст. бр. 22/06 од 17.05.2007. године, Ст. бр. 32/06 од 20.03.2007. године, Ст. бр. 33/06 од 21.03.2007. године, Ст. бр. 34/06 од 20.03.2007. године, Ст. бр. 35/06 од 20.03.2007. године, у складу са члановима 109. 110. 111. 112. и 113. Закона о стечајном поступку (Сл. гласник РС бр. 84/04), Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС бр. 43/05) и на основу сагласности Одбора поверилаца стечајни управник стечајних дужника»Војин Поповић - Холдинг» а.д. Нови Пазар у стечају, ул.Михаила Пупина бр. 1, »Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. Нови Пазар у стечају,Пазариште бб, »Војин Поповић - Производња и прерада меса» д.о.о., Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1, »Војин Поповић - Трговина» д.о.о., Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1 и »Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о., Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1:
 
 
ОГЛАШАВАПРОДАЈУ СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА КАО ЈЕДИНСТВЕНОГ ПАКЕТА ПРАВНИХ ЛИЦА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
 
 
Предмет продаје су пет стечајних дужника који се продају као правна лица у јединственом пакету и то:
1.       »Војин Поповић - Холдинг» а.д. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,
2.       »Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. Нови Пазар у стечају, Пазариште бб,
3.       »Војин Поповић - Производња и прерада меса» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,
4.       »Војин Поповић - Трговина» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1 и
5.       »Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1.
 
Почетна цена на јавном надметању износи: 222.734.065,00 динара.
 
Депозит за учешће на јавном надметању износи: 89.093.626,00 динара.
 
Најважнија имовина стечајних дужникаје:
-                 пословни комплекс који чини 19 објеката у Новом Пазару, ул. Михаила Пупина 1, уписаних на кат. парцели бр. 11346 КО Нови Пазар, у листу непокретности бр. 12472 КО Нови Пазар, површине од око 8.800 м2,
-                 објекти рибњака који чине базени за рибу површине 18.200 м2, као и мрестилиште, магацин, водозахвати, фабрика за прераду рибе и други објекти у функцији рибњака површине од око 4.000 м2,
-                 пољопривредно, шумско, грађевинско и остало земљиште уписано у листовима непокретности бр. 368 КО Себечево, бр. 117 КО Шавци и бр. 4 КО Шавци укупне површине 44.07.73 ха, земљиште у Тунову површине 19.50.16 ха уписано у листу непокретности бр. 136 КО Туново, земљиште у Врбовцу и Дубљу површине 15.17.87 ха уписано у листу непокретности бр. 8153 КО Нови Пазар, као и друго земљиште ближе описано у продајној документацији (на још 15 локација),
-                 Продавница меса у ул. 28. новембар бр. 35 у Новом Пазару површине 45 м2, две продавнице у ул. Кеј скопских жртава бр. 12 у Новом Пазару површине 32 м2 и 68 м2, погон Домаће радиности у Грубетићу површине 299 м2 на кат. парцели бр. 774/1 КО Грубетић, као и продајни и други објекти у Новом Пазару и околним селима ближе описани у продајној документацији.
 
 
Право на учешће имајусва правна ифизичка лица која:
1.       након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од200.000,00 динара(профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 09.00 до 15.00 часова у просторијама стечајних дужника у Новом Пазару, ул. Михаила Пупина 1, уз претходну најаву на контакт телефон овлашћене особе за контакт, закључно са 06.10.2014. године);
2.       уплате депозит у износу од 89.093.626,00 динара, на текући рачун број 200-2359620101041-89 отворен код Банка Поштанска штедионица а.д., Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања јавног надметања(последњи дан рока за уплату депозита истиче закључно са 06.10.2014.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније закључно са 06.10.2014.године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до30.11.2014.године. У случају да на јавном надметању победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од48сати од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
3.       приликом преузимања продајне документације потпишу Изјаву о губитку права на враћање депозита и Уговор о чувању поверљивих података. Изјава о губитку права на враћање депозита и Уговор о чувању поверљивих података, чине саставни део продајне документације.
 
Фотокопије: попуњене пријаве, гаранцијеили доказа о уплати депозита, потписане изјаве о губитку права на враћање депозита, ради благовремене евиденције, достављају се поверенику Агенције за приватизацију РС, најкасније 5 радних дана пре одржавања јавног надметања, односно закључно са 06.10.2014.године. У случају да је учесник који предаје пријаву правно лице, поверенику се доставља и извод из регистрације и ОП образац.
 
Јавно надметање одржаће се дана13.10.2014. године у 11.00 часова на адреси: Агенција за приватизацију РС, Теразије 23, 3 спрат, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника.
 
Регистрација учесника почиње 2 сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова на истој адреси.
 
Позивају се чланови Одбора поверилаца да присуствују јавном надметању.
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање  тако што:
  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни),
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
  3. позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену,коју су спремни да плате,
  4. одржава ред на јавном надметању,
  5. проглашава купца када ниједан други учесник јавног надметања не прихвати већу цену од последње понуђене цене
  6. потписује записник.
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од15дана од дана потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене и добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, исти стиче право својине над предметом продаје.
 
Свако лице које је стекло право на учешће у складу са условима прописаним овим огласом, губи право на депозит у складу са Изјавом о губитку права на враћање депозита.
 
Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач. Стечајни дужници као правна лица се купују у виђеном стању и могу се разгледати након откупа продајне документације, а најкасније 7 дана пре заказане продаје сваким радним даном од 09 до 15 часова.
 
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Другом најбољем понуђачу на јавном надметању, депозит (гаранција) се враћа у року од 30 дана од дана одржавања јавног надметања.
 
Порезе и трошкове који произилазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац и износи свих припадајућих пореза и трошкова се додају на постигнуту купопродајну цену.  
 
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.
 
Особа за контакт, овлашћено лице, повереник Агенције за приватизацију Милић Нешковић контакт телефон 063-285-617.
Стечај

Холдинг ВОЈИН ПОПОВИЋ-ХОЛДИНГ акционарско друштво Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Узгој музних крава

Стечај

ВОЈИН ПОПОВИЋ-производња и прерада рибе

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Слатководне аквакултуре

Стечај

ВОЈИН ПОПОВИЋ-пољопривреда и прерада меса

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Стечај

ВОЈИН ПОПОВИЋ - ДОМАЋА РАДИНОСТ ДОО НОВИ ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња тепиха и прекривача за под

Стечај

ВОЈИН ПОПОВИЋ - ТРГОВИНА ДОО

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива