"МИН СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА" АД , у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем

15. авг. 2014.
 
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу3.Ст.бр.23/2013од 16.1.2014.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
МИНСПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА, АУТОДИЗАЛИЦА, КОМУНАЛНЕ НАДГРАДЊЕ И СРЕДСТАВА ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА НИШ - У СТЕЧАЈУ
 
ОГЛАШАВА
Продају покретне имовине јавним надметањем
Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника, и то:
 
ЦЕЛИНА БР. 1
Основна средства и опрема коју чини имовина ближе описана у продајном документу (опис и техничке карактеристике предмета продаје). Напомена: Покретна имовина под редним бројем 6из табеле-трактор РАКОВИЦА са кабином (локотрактор), није у државини стечајног дужника.
 
Почетна цена: 2.325.000,00 динара                                                                     Депозит: 930.000,00 динара
 
ЦЕЛИНА БР. 2
Опрема коју чини сет за термичку обраду матерјала, ближе описана у продајном документу (опис и техничке карактеристике предмета продаје).
 
Почетна цена: 900.000,00 динара                                                                        Депозит: 360.000,00 динара
 
ЦЕЛИНА БР. 3
Залихе и алати ближе описани у продајном документу (опис и техничке карактеристике предмета продаје).
 
Почетна цена: 384.425,00динара                                                            Депозит: 153.770,00динара
 
Право на учешће у поступку продаје имајусва правна ифизичка лица која:
1.      након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара+ ПДВ за сваку целину посебно.Профактура се може преузети сваког радног дана до 8.9.2014. године у периоду од 9:00 до 13:00 часова, на адреси Булевар Немањића бр. 44/5, Ниш или путем електронске поште, уз обавезну претходну телефонску најаву поверенику. Продајна документација се може преузети након уплате наведених износа уз доставу доказа поверенику о извршеној уплати;
2.      уплате депозитза одговарајућу продајну целину уз назнаку броја продајне целине на текући рачун Продавца број 325-9500700032138-05 који се води код ОТП Банке АД Нови Сад Филијала Ниш или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је до8.9.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију РС, Теразије 23, 6. спрат, соба број 610, Београд, најкасније до 8.9.2014. године у 15:30 часова по Београдском времену (GMT + 1), док се копија гаранције доставља поверенику Агенције за приватизацију заједно са обрасцем пријаве за учешће у продаји. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 15.10.2014. године;
 
 
3.      потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита која чини саставни део продајне документације.
 
Предмет продаје се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 15:00 часова, а најкасније 7дана пре заказане продаје, односно до 8.9.2014. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
Након уплате депозита а најкасније до 10.9.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).
 
Јавно надметање одржаће се дана 15.9.2014. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала.Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.
 
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна данаод пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
 
Сви порези и трошкови реализације купопродајног уговора се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.
 
Особа за контакт - овлашћено лице:повереник Марина Глигоријевић контакт телефон: 062/138-19-77.
Стечај

МИН ХОЛДИНГ ЦО АД СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА, АУТОДИЗАЛИЦА, КОМУНАЛНЕ НАДГРАДЊЕ И СРЕДСТАВА ИНТЕГРАЛНОГ ТРАНСПОРТА НИШ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива