"КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ" АД , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица, јавним прикупљањем понуда

15. авг. 2014.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, Ст.бр.30/11 од 09.08.2011.године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133., 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности одбора поверилаца од 01.04.2014.године стечајни управник стечајног дужника
 
ОГЛАШАВА
 
Продају стечајног дужника "КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ" АД у стечају, Београд,
ул. Светог Николе бр. 43, матични број 17233815, као правног лица,
јавним прикупљањем понуда
 
 
Најважнија имовина стечајног дужника
Процењена вредност (дин.)
Депозит (дин.)
 
1.Пословни комплекс у Београду, улица Светог Николе 43, и то:
 
           Управна зграда, површине 296 м2
           Магацин 1 - пунионица, површине 789,54 м2
           Магацин 2 - гардероба и складиште, површине 332,45 м2
           Магацин 3 - складишни простор, површине 208,70 м2
           Складишни простор изван круга, површине 105,60 м2
 
Сви објекти су на КП 2277/1, уписаној у лист непокретности број 2527 К.О. Звездара
2.Опрема пунионице и магацина
3.Потраживања
 
 
214.670.546,00
 
42.934.109,00
(Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији)
 
Процењена вредност није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде
 
Право на учешће имају сва правна и физичка лицакоја:
 
  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 100.000,00 динара увећан за износ ПДВ-а. Профактура се може преузети на адреси: Београд, ул. Светог Николе бр. 43, сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 09.09.2014.године;
  2. уплате депозит у висини од 42.934.109,20 динара, на текући рачун стечајног дужника број : 205-205721-39 код Комерцијалне банке а.д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 09.09.2014.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 09.09.2014. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). Гаранција мора имати рок важења до 17.10.2014. године. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;
  3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;
  4. потпишу уговор о чувању поверљивих података приликом преузимања продајне документације.
 
 
Поверенику Агенције за приватизацију се најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за достављање је 09.09.2014. године) доставља: Пријава за учешће на јавном прикупљању понуда потписанa лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице, копија банкарске гаранције или фотокопија доказа о уплати депозита, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита и фотокопија пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању писмених понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник. Учесник који предаје пријаву као  правно лице, поверенику доставља и извод из регистрације АПР-а и ОП образац, у случају конзорцијума, поред напред наведених доказа за физичка и правна лица, доставља и фотокопију уговора о конзорцијуму и фотокопију овлашћења за заступање конзорцијума.
 
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 14 часова, а најкасније 7дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију РС, Београд, Теразије 23, трећи спрат, канцеларија 305.
 
Крајњи рок за достављање понуда је 16.09.2014. године до 11.30 часова.
 
У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда'' на коверти, називом стечајног дужника и позивом на имовинску целину на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.
 
 
Запечаћена коверта треба да садржи:
-пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
-извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
-овлашћење за заступање (оверено у суду), oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);
 
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.
 
Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.09.2014. године у 11,45 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС,Теразије 23 трећи спрат, СИМПО САЛА  - 301“,  у присуству комисије за отварање понуда.
Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.
 
 
 
 
Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
  1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5.     проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,
6.    доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
  1. потписује записник.
 
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.
 
У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде.
Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 20 дана од дана потписивања купопродајног уговора.
 
Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
-не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
-не потпише купопродајни уговор, или
-буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.
 
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
 
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.
 
Напомена : Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције вршити пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за стицање права за учешће из овог огласа.
 
Особа за контакт - овлашћено лице:повереник Александар Лакић, контакт телефон: 064-135-6988.
 
 
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГРОЖЂА, ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ АД БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)-У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња вина од грожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива