„КОЛУБАРА МБ", у стечају оглашава трећу продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

10. авг. 2014.


На основу решења Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 46/13 од 12.11.2013. године и решења Привредног суда у Ваљеву Ст.бр. 46/13 од 20.12.2013. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 - др. закон и 71/12 - одлука УС), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


Предузеће за производњу, промет и услуге „КОЛУБАРА МБ“ ДОО у стечају

из Малог Борка, Лајковац

 

ОГЛАШАВА

Трећу продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

 

 

Предмет продаје је покретна имовина стечајног дужника разврстана по следећим продајним целинама:


ЦЕЛИНА БР. 1 - багер маркеDOOSAN-DAEWOO“, модел SOLAR 160W-V, број мотора DB58TIS505129ED, број шасије DHKHEWTOS40003278, снага мотора 96 KW, маса 14500 кг, запремина мотора 5785 cm3, евро дизел, боја 1М жута, година производње 2005, регистарска ознака VAААС-57, нерегистрован, у возном стању.


Почетна цена: 1.680.000,00 динара.                                                           Депозит: 1.200.000,00 динара.


ЦЕЛИНА БР. 2 - теретно возило марке KAMAZ, модел 55.111, број шасије XTC55111OM0079644, број мотора 875317, снага мотора 162.8 KW, запремина мотора 10850 cm3, дизел, боја 74 црвена, година производње 1991, регистарска ознака VA044-UL, нерегистрован и неисправан.


Почетна цена: 196.000,00 динара.                                                                 Депозит: 140.000,00 динара.                                           


ЦЕЛИНА БР. 3 - теретно возило марке KAMAZ, модел 54112, број шасије 54112002584790, број мотора 647851, снага мотора 162 KW, запремина мотора 10850 cm3, дизел, боја 74 црвена, година производње 1990, регистарска ознака VA044-UN, нерегистрован и неисправан.


Почетна цена: 168.000,00 динара.                                                                 Депозит: 120.000,00 динара.                                   

                                 

ЦЕЛИНА БР. 4 - теретно возило марке KAMAZ, модел 54112K, број шасије 5411200.553188, број мотора PUS71028900022, снага мотора 162 KW, запремина мотора 10850 cm3, дизел, боја 3B црвена светла, година производње 1988, регистарска ознака VA012-VI, нерегистрован и неисправан.


Почетна цена: 154.000,00 динара.                                                                Депозит: 110.000,00 динара.                                   


ЦЕЛИНА БР. 5 - теретно возило марке KAMAZ, модел 55.111, број шасије XTC55111OT2083144, број мотора 058634, снага мотора 162.8 KW, запремина мотора 10850 cm3, дизел, боја 3B црвена тамна, година производње 1996, регистарска ознака VA012-ZK, нерегистрован и неисправан.


Почетна цена: 154.000,00 динара.                                                                 Депозит: 110.000,00 динара.                                                     


ЦЕЛИНА БР. 6 - теретно возило марке KAMAZ, модел 55.111, број шасије XTC55111OM0080277, број мотора 878745, снага мотора 162.8 KW, запремина мотора 10850 cm3, дизел, боја 3B црвена тамна, година производње 1991, регистарска ознака VA021-CI, нерегистрован и неисправан.


Почетна цена: 154.000,00 динара.                                                                 Депозит: 110.000,00 динара.                                                            


 

 

ЦЕЛИНА БР. 7 - теретно возило марке KAMAZ, модел 55.111, број шасије XTC55111OM0080658, број мотора 879305, снага мотора 162 KW, запремина мотора 10850 cm3, дизел, боја 1B жута светла, година производње 1991, регистарска ознака VA012-VJ, нерегистрован и неисправан.


Почетна цена: 154.000,00 динара.                                                                 Депозит: 110.000,00 динара.                                            


ЦЕЛИНА БР. 8 - теретно возило марке KAMAZ, модел 55.111, број шасије XTC55111OM0080870, снага мотора 163 KW, запремина мотора 10850 cm3, дизел, боја 1B жута светла, година производње 1991, регистарска ознака VA012-VH, нерегистрован и неисправан.


Почетна цена: 154.000,00 динара.                                                                Депозит: 110.000,00 динара.                                               


ЦЕЛИНА БР. 9 - цистерана за воду, година производње 2009, без саобраћајне дозволе.


Почетна цена: 100.800,00 динара.                                                            Депозит: 72.000,00 динара.                                                                                          

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.      након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 5.000,00 динара за сваку целину посебно. Профактура се може преузети сваког радног дана до 3.9.2014. године, у периоду од 9:00 до 13:00 часова, у просторијама повереника стечајног управника, у Горњем Милановцу, или путем електронске поште, уз обавезну претходну телефонску најаву поверенику. Продајна документација се може преузети након уплате наведених износа уз доставу доказа поверенику о извршеној уплати;


2.      уплате депозит за одговарајућу продајну целину уз назнаку броја продајне целине на текући рачун Продавца број 160-403908-76 који се води код „Banca Intesa“ АД Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је закључно са 3.9.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију РС, Теразије 23, 6. спрат, соба број 610, Београд, најкасније до 3.9.2014. године у 14:00 часова по Београдском времену (GMT + 1), док се копија гаранције доставља поверенику Агенције за приватизацију заједно са обрасцем пријаве за учешће у продаји. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 10.10.2014. године;


3.      потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита која чини саставни део продајне документације.


Предмет продаје се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 15:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односно до 3.9.2014. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

 

Након уплате депозита а најкасније до 5.9.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

 

 

 

 

Јавно надметање одржаће се дана 10.9.2014. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Сви порези и трошкови реализације купопродајног уговора се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

 

Особа за контакт - овлашћено лице: повереник Гордана Хаџић, контакт телефон: 063/72-52-475.


Стечај

Предузеће за производњу, промет и услуге КОЛУБАРА МБ МАЛИ БОРАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабучје

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива