„ЦЕНТРАЛ" , у стечају оглашава продају имовине методом јавног надметања

26. јул. 2014.
 
На основу Решења Привредног суда у Београду 11.Ст. бр. 2502/2010 од 01.10.2010.године, Решења Привредног суда у Београду 11.Ст. бр. 2502/2010 од 30.08.2012.године,  у складу сачлановима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Сл.гласник РС, бр. 104/09) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС, бр. 13/2010), стечајниуправникстечајногдужника:
 
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЦЕНТРАЛ, БЕОГРАД (ЗЕМУН) – У СТЕЧАЈУ,
 Главна 10, Земун,матични број 07036604
 
ОГЛАШАВА
продају имовине методом јавног надметања
 
 
 
Предмет продаје (број и назив имовинске целине)
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
 
- 49% удела у основном капиталу ПРЕДУЗЕЋА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ „ГРАНД-ТОП“ д.о.о. БЕОГРАД (ЗЕМУН),  Главна 31.
 
Матични.бр.07916183, ПИБ  100012172
 
Удео стечајног дужника - уписани новчани капиталод 36.508.734,54 РСД и уплаћени новчани капитал од 36.508.734,54 РСД на дан 30.11. 2004.године.
 
74.955.959,68
29.982.383,87
 
 
Право на учешће имајусва правна ифизичка лица која:
 
1.      након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од30.000,00 динара увећанозаПДВ. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од09.00 до 14.00 часова, на адреси Косовска бр. 31, Београд, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 26.08.2014. год.;
2.      уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број 205-178239-35 отворен код „Комерцијалне банке“ АД Београдили положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 26.08.2014.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво личномора доставити Служби за финансије  Агенције за приватизацију РС, Теразије 23, VI спрат, соба број 610,Београд,  најкасније 26.08.2014. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). Банкарска гаранција мора имати рок важења до 03.10.2014. године.
3.      потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава  чини саставни део продајне документације;
4.      потпишу уговор о чувању поверљивих података.
Имовина се купује у виђеном стању, а најважнија имовна друштва чији су удели предмет продаје може се разгледати након откупа продајне документације, а најкасније 7 дана пре заказане продаје сваким радним даном од 10:00 до 14:00 часова, односно до 26.08.2014. године, уз претходну најаву на телефон 011/32 -32- 633.
Након уплате депозита, а најкасније до 26.08.2014. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање (оверено у суду), уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).
 
 
 
Јавно надметање одржаће се дана 02.09.2014. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала.Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00до 10:50 часова, на истој адреси.
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.
 
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 30дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Тек након уплате купопродајне цене од стране Купца и након добијања потврде од стране стечајног управника о извршеној уплати у целости, исти стиче право на упис промене код АПР.
Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна данаод пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
 
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
 
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.
 
Другом најповољнијем понуђачу депозит или банкарска гаранција (уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.
 
Порези и трошкови реализације купопродајног уговора (трошкови овере уговора, трошкови укњижбе непокретности, трошкови поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције у смислу чл. 132 ст. 10 Закона о стечају), се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције вршити пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за стицање права за учешће из овог огласа.
Oвлашћено лице:повереник   Невенка Ћирић, контакт телефон:011/32 -32- 633.
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива