ДП "ПЛАНТАЖКООП" , у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем

25. јул. 2014.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Ст.бр. 693/2010 од 07.05.2013.године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
ДП "ПЛАНТАЖКООП" у стечају из Дoњег Стопања, Лесковац
 
ОГЛАШАВА
Продају покретне имовине јавним надметањем
 
Предмет продаје
Почетна цена (дин.)
Депозит (дин.)
 
Покретна имовина стечајног дужника сврстана у две целине и то:
 
Целина 1.
Опрема која се налази у објектима стечајног дужника, све према спецификацији (пописној листи) у прилогу продајне документације (важнија имовина: цистерна за лож уље од 2000л, котао за грејање на чврсто и течно гориво, моторна пумпа на струју, канцеларијски намештај итд)
775.100,00
310.040,00
 
Целина 2.
Возило Застава југо 101 Скала, регистарске ознаке ЛЕ 578-59, година производње 1989, број шасије VX128А0001000337, број мотора 1522836
8.500,00
3.400,00
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:
  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара за целину 1. и 2.500,00 динара за целину 2. Профактура се може преузети на адреси ул. Стојана Љубића бб, Дом пензионера II/15 у Лесковцу,сваког радног дана у периоду од 9,00 до 13,00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 26.08.2014.године;
2.     уплате депозит са позивом на редни број имовинске целине из огласа, на текући рачун стечајног дужника број: 355-0003200315846-70 Војвођанска банка или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 26.08.2014. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, соба 610, најкасније 26.08.2014.године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;
  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
 
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9 до 13 часова,  а најкасније 7дана пре заказане продаје(уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
 
Након уплате депозита, а најкасније до 26.08.2014.године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).
 
Јавно надметање одржаће се дана 02.09.2014. године у 13.00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, сала број 301.
 
Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 11:00 до 12:50 часова, на истој адреси.
 
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
  6. потписује записник.
 
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
 
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
 
 
Oвлашћено лице: Повереник Павловић Никола, контакт телефон:016/234-870 или 063/783-8738.
Стечај

Предузеће за пружање пољопривредних услуга ПЛАНТАЖКООП - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива