Продат део имовине предузећа „Стандард" у стечају из Лознице, из састава ХК „Вискоза"

02. јул. 2014.

 Београд, 1. јул 2014. године – У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужникаХК ВИСКОЗА АД – ДОО „СТАНДАРД“ у стечају из Лознице,методом јавног прикупљања писаних понуда где је продата следећа имовина:

 
Ред.
бр. целине
из огласа
Предузеће
 
 
Напомена
 
Процењена вредност (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
1
ДОО „Стандард“ у стечају, Лозница
Пакет бр. 1 из огласа:
Стамбена зграда за колективно становање - Хотел са анексом, изграђени на к.п.бр. 9529/35 КО Лозница, зграда број 1, у улици Жике Поповића бр. 2, уписане површине 1050м2, спратност хотела ПР + 2СП+ ПК, укупне површине по налазу вештака 2.320 м2 и анекс хотела спратности Пр+1/3 Сп, укупне површине по налазу вештака 570 м2, правни статус објекта-објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права – држалац, облик својине – друштвена, носилац права  стечајни дужник, обим удела 1/1. Идеални део од 5763/31738 на кат. парцелама бр. 9529/35 и бр. 9529/67, укупне површине 3.17.38ха, уписане у лист непокретности бр. 8747 К.О. Лозница, врста земљишта – остало грађевинско земљиште, врста права – својина, облик својине друштвена, носилац права- стечајни дужник.
18.290.000,00
9.151.000,00
Priver property investment group doo, Лозница
 
С обзиром да није уплаћен ни један депозит нити положена банкарска гаранција за целине 2, 3 и 4 из огласа о продаји непокретне имовине, комисија је ове продаје прогласила неуспелим.
 
За целину 5 из огласа о продаји имовине достављене су две понуде. Највиша понуђена цена, достављена од стране понуђача ЈКП Топлана – Лозница, износи 2.500.000 динара што чини мање од 50 одсто процењене вредности имовине. Стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде затражи сагласност Одбора поверилаца.
Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД - ДОО ЗА ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД СТАНДАРД ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива