Продат део имовине стечајног дужника АД''СЛОБОДА'' Панчевo

22. окт. 2013.

Дана 22.10.2013. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, на 3 спрату, одржана је продаја имовине стечајног дужника АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4, методом јавног прикупљања писаних понуда.

 

РЕЗИМЕ:

 

ЦЕЛИНА

ПРЕДМЕТ

ПРОЦЕНА

ЦЕНА

КУПАЦ

 

Целина 1

 

 

Хотелски комплекс:

- Хотел „ТАМИШ“ у Панчеву, са припадајућом инфраструктуром (пратећим садржајима) и опремом, изграђен на парцели 3954/1 К.О.Панчево, површине 16.604м2, и то:

-Зграда бр.1 - Зграда угоститељства – ХОТЕЛ ТАМИШ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ( По+Пр+7) укупне површине у основи 3.362м2;

-Зграда бр.3 - Трафо станица укупне површине у основи 54м2,

све уписано у листу непокретности 2537 К.О. Панчево

-Припадајућа покретна имовина (опрема) уписана у пописну листу од  29.09.2009.године.

644.436.321,00

НЕУСПЕЛА

НЕУСПЕЛА

 

Целина 2

 

 

Локал у Панчеву - ресторан „Нептун“, ул.Кеј Радоја Дакића бр.15, површине 251м2(нето површина 192м2), у приземљу стамбено пословнe зграде  изграђене на  КП 5824 КО Панчево, уписано у лист непокретности бр.15685 КО Панчево, са припадајућом опремом и инвентаром.

26.610.750,00

 

2.700.000,00 (ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЈЕ ИСПОД 50% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ, ТАКО ДА ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЦЕНЕ ДОНОСИ ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА)

Божић и синови доо, Панчево, улица Максима Горког број 2


Целина 3

 

 

Локал у Глогоњу – „Охрид“, ул.Ослобођења бб, зграда пословних услуга – бр.зграде 2, ПР, укупне површине 202,00м2, изграђена делом на КП 607(125м2) и КП 610(77м2) уписан у листу непокретности  2355 КО Глогоњ и помоћна зграда изграђена на КП 608 површине 6м2, уписана у  листу непокретности бр.447 КО Глогоњ, са припадајућом опремом и инвентаром.                            

2.387.386,00

1.210.000,00

Саша Стојановски, из Глогоња, улица ЈНА број 1, ЈМБГ 0401967860047


 

 

 

 

 

Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива