ДП ИТК "СВРЉИГ" , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

25. сеп. 2013.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Нишу, број предмета 1.Ст.35/2010 од 25.08.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ДП ИТК "СВРЉИГ" у стечају, Сврљиг, Ул. Васе Албанца бр. 175

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

(V јавно надметање)

             Предмет продаје је имовина груписана по следећим целинама:


Предмет продаје (имовинска целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Имовинска целина I:

 • Грађевински објекти постојећи на КП бр. 2585 и уписани у лист непокретности бр. 4035 К.О.   Сврљиг, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 1. и 2, и то:

-       Зграда текстилне индустрије – Погонске просторије са кухињом и трпезаријом, бр. зг. 5, спратности ПР+СП, површине у основи од 187 м2 (укупне површине 374 м2);

-       Зграда текстилне индустрије – Магацин, бр. зг. 12, спратности ПР+СП, површине у основи од 220 м2 (укупне површине од 440 м2);

 • Опрема, залихе и инвентар у зградама бр. 4, 5, 12 и 21 по спецификацији;

2.045.000,00

2.035.065,00

Имовинска целина II:

 • Грађевински објекат постојећи на КП бр. 2585 и уписан у лист непокретности бр. 4035 К.О.      Сврљиг, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 2, и то:

-       Зграда текстилне индустрије – Ресторан друштвене исхране, бр. зг. 11, спратности ПО+ПР+СП+ПК,  површине у основи од 540 м2 (укупне површине 1.890 м2);

 • Опрема, залихе и инвентар у згради бр. 11 по спецификацији;

4.020.000,00

4.018.035,00

Имовинска целина III:

 • Грађевински објекти постојећи на КП бр. 2585 и уписани у лист непокретности бр. 4035 К.О.   Сврљиг, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 2, и то:

-       Зграда текстилне индустрије – Пеглара, бр. зг. 9, приземна, површине у основи од 288 м2;

-       Зграда текстилне индустрије – Техничка припрема, бр. зг. 10, приземна, површине у основи 330 м2;

 • Опрема и инвентар у згради бр. 9 по спецификацији;

1.620.000,00

1.615.110,00

Имовинска целина V:

 • Грађевински објекти постојећи на КП бр. 2585 и уписани у лист непокретности бр. 4035 К.О.   Сврљиг, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 2, и 3. и то:

-       Зграда текстилне индустрије – Котларница и мазутара, бр. зг. 13, приземна, површине у основи од 91 м2;

-       Зграда текстилне индустрије – Котларница и мазутара, бр. зг. 14, приземна, површине у основи од 46 м2;

-       Зграда текстилне индустрије – Надстрешница и гаража,бр. зг.15, приземна, површине у основи од 153 м2;

-       Зграда текстилне индустрије – Надстрешница и гаража, бр. зг. 16, приземна, површине у основи од 48 м2;

-       Зграда текстилне индустрије – Надстрешница и гаража,бр. зг.17, приземна, површине у основи од 151 м2;

1.510.000,00

1.504.775,00

Имовинска целина VI:

 • Грађевински објекти постојећи на КП бр. 2585 и уписани у лист непокретности бр. 4035 К.О.   Сврљиг, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 3, и то:

-       Зграда текстилне индустрије – Надстрешница, бр. зг. 18, приземна, површине у основи од 242 м2;

-       Зграда текстилне индустрије – Производна хала, бр. зг. 19, спратности ПО+ПР, површине у основи од 244 м2, (укупне површине 488 м2);

 • Опрема, залихе и инвентар у згради бр. 19 по спецификацији;

1.750.000,00

1.736.332,00

Имовинска целина VIII:

 • Грађевински објекат постојећи на КП бр. 144 и уписан у лист непокретности бр. 1749 К.О.   Сврљиг, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 1. и то:

-       Зграда угоститељства – Хотел „Калафат“, бр. зг. 1, ПО+ПР+МС+2СП+ПК, укупне површине 2.075 м2;

5.810.000,00

5.733.168,00

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.    након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од  по 10.000,00 динара за сваку имовинску целину. Профактура се може преузети на адреси ул. Мајора Тепића бб, локал  31, I спрат у Алексинцу, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 13:00 часова, уз обавезну телефонску најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 22.10.2013. год.;

2.   уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 290-16147-08 код Универзал банке А.Д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 22.10.2013. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 22.10.2013. год. до 16:30 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;

3.     потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 13:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника);


Након уплате депозита, а најкасније до 22.10.2013. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица);

 

Јавно надметање одржаће се дана 29.10.2013. год. у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, III спрат;

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси;


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

 1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
 2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
 3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
 4. одржава ред на јавном надметању;
 5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
 6. потписује записник;


У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца;


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита;


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац;


Oвлашћено лице: повереник Зоран Милосављевић, контакт телефон: 063/421-085.


Стечај

Друштвено предузеће СВРЉИГ индустрија текстилне конфекције

Локација:

Сврљиг

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива