" ПРЕВОЗ " , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

16. авг. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу, 4. Ст. бр. 234/2011 од  24.11.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Друштвено предузеће за транспорт " ПРЕВОЗ " у стечају из Смедеревске Паланке,

ул. Његошева бр. 10

 

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина

Ред.бр.

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 1.

 

·       Пословна зграда са радионицом и гаражом у Смедеревској Паланци, ул. Његошева бр.10, површине 411 м2, која се налази на КП бр. 5176, зграда број 1, стамбено пословна зграда (Пр+Сп), уписана у лист непокретности број 7089 КО Смедеревска Паланка 1, врста права – држалац, облик својине – друштвена, обим удела 1/1;

·       Управна зграда са магацинским простором у Смедеревској Паланци, ул. Његошева бр.10, површине 170 м2, која се налази на КП бр. 5176, зграда број 2, пословна зграда за коју није утврђена делатност (Пр), уписана у лист непокретности број 7089 КО Смедеревска Паланка 1, врста права – држалац, облик својине – друштвена, обим удела 1/1;

  • Портирница - у Смедеревској Паланци, ул. Његошева бр.10, површине 11,9 м2, ванкњижно власништво;
  • Канцеларијска опрема и инвентар стечајног дужника   ( ТА пећи, канцеларијски столови и столице, ормари и др. ).

 
8.984.575,00


3.593.830,00


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара.  Профактура се може преузети на адреси Његошева 10, Смедеревска Паланка, сваког радног дана у периоду од 09 до 13 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 16.09.2013.  год.;

2.     уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 265 – 6650310000122 - 63 код Raiffeisen банке Филијала Смедеревска Паланка, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 16.09.2013. године ). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 16.09.2013. године до 16.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДП за транспорт ПРЕВОЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива