"ТАРАТЕКС" , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

10. авг. 2013.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Ужицу Ст. бр. 4/2009 од 10.09.2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Службени гласник  Републике Србије бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОНФЕКЦИЈЕ "ТАРАТЕКС" У СТЕЧАЈУ

БАЈИНА БАШТА, ДРАГОЉУБА БЕШЛИЋА - ШАБАНА ББ

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје представља имовина коју чине следећe целинe:


ЦЕЛИНА I коју чини Пословни простор трговине површине 119,32 м2 налази се у Прибоју у улици Вељка Влаховића бр.8 у стамбено-пословном  објекту „Ратко Митровић“ који је означен као зграда бр. 4 на којој је  као носилац права својине уписан је ГП „Ратко Митровић“ Београд ООУР Градња Чачак ЈУР Прибој, обим удела заједнички изграђен. Објекат се налази на катастарској парцели 1851/10 КО Прибој, уписана у листу непокретности 554 КО Прибој, као државна својина на којој право коришћења има Фап корпорација ад. са по, Прибој. Стечајни дужник право својине је стекао по основу уговора о купопродаји пословног простора 20.08.1976. године закључен  између ФАП-Фабрика аутомобила Прибој  као продавца, с једне стране и ООУР „Миленко Топаловић“ Бајина Башта (правног претходника стечајног дужника)  као купца с друге стране.


Процењена вредност:  11.058.800,00 динара                              Депозит: 2.211.760,00 динара


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.      након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 40.000,00 динара  (профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 10 до 15 часова, уз претходну најаву на контакт телефон овлашћене особе за контакт);

2.      уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа) на текући рачун стечајног дужника бр: 180-5011210030723-63 код Алфа банке, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 04.09.2013. године). У случају да се уместо новчаног износа положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично/директно мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије бр. 23, 6. спрат, соба број 610, Београд, најкасније до 04.09.2013. године у 16 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Поверенику Агенције за приватизацију заједно са попуњеном фотокопијом обрасца пријаве доставља се копија банкарске гаранције или оверенa копија уплате депозита најкасније до 04.09.2013. године. У случају да је учесник који предаје пријаву правно лице, поверенику се доставља и извод из регистрације и ОП образац. У случају да на продаји победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити депозит на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;


3.      потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 15 часова, а најкасније  пет дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију РС, Теразије 23, III спрат, Београд. Крајњи рок за достављање понуда је 11.09.2013. године до 12 часова.

 

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком ''Понуда'' на коверти, називом стечајног дужника Друштвено предузеће конфекције «Таратекс» у стечају, из Бајине Баште, Драгољуба Шабана Бешлића бб и позивом на имовинску целину на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.

 

Запечаћена коверта треба да садржи:

-пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;

-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

-извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

-овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);

 

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.


Јавно отварање понуда одржаће се дана 11.09.2013. године у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, трећи спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

 

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

  1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,

5.      проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,

6.      доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,

  1. потписује записник.

 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће конфекције ТАРАТЕКС, БАЈИНА БАШТА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива