АД "БУДУЋНОСТ ", у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

30. мај. 2013.

На основу Закључка  стечајног судије Привредног суда у Нишу, 1.Ст.бр.53/2010 од 04.11.2010. године, а у складу са члановима 109.,110., и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004), и Националним стандардом број 5 («Службени гласник  Републике Србије» број 43/2005),  стечајни управник стечајног дужника


 

АД  "БУДУЋНОСТ " у стечају из Пирота, Трг Републике 95

 

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)

 

Имовинска целина 1: Опрема и инвентар,

према спецификацији из продајне документације

548.000,00

109.600,00

 

Имовинска целина 2: Залихе,

према спецификацији из продајне документације

949.350,00

189.870,00

 


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% процењене вредности, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде затражи сагласност одбора поверилаца.


Достављање затворених понуда са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» ИСКЉУЧИВО СЕ ВРШИ ЛИЧНО на адресу: Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, III спрат.


Крајњи рок за достављање понуда је 01.07.2013. год..год. до 12:00 часова.


У разматрање ће се узети само запечаћене понуде са назнаком „Понуда“ на коверти, називом стечајног дужника на кога се понуда односи, а које пристигну до назначеног времена на назначену адресу. Понуда се неће узети у разматрање ако не садржи јасно одређен износ на који понуда гласи, ако се позива на другу понуду, или се позива на услове који нису предвиђени огласом или продајном документацијом.


Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

1.     након добијања профактуре изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 5.000,00 дин. за саваку целину која је предмет продаје (профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 09:00 до 13:00 часова, уз обавезну телефонску најаву поверенику стечајног управника). Рок за откуп продајне документације је 24.06.2013. године;

2.      уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр: 355-1135905-23 код Војвођанске Банке АД Нови Сад, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 24.06.2013. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, Београд, 6. спрат, најкасније. 24.06.2013. год. до 16:30 часова по београдском времену (GMT+1).

3.     потпишу Изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.


У случају да на јавном отварању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од 2 радна дана од дана отварања понуда, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.Детаљне услове продаје сва заинтересована лица могу преузети сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова, уз обавезну телефонску најаву поверенику стечајног управника.


Запечаћена понуда треба да садржи:

-пријаву за учешће на јавном прикупљању понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица;

-потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

-доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

-потписану изјаву о губитку права на враћање депозита;

-извод из регистра привредних субјеката, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

-пуномоћје за заступање на јавном отварању понуда, ако отварању не присуствује законски заступник или подносилац понуде лично.


Јавно отварање понуда одржаће се дана 01.07.2013. год. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за приватизацију, Теразије 23, Београд, III спрат, у присуству комисије за отварање понуда и представника свих понуђача.


Позивају се чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.


Стечајни управник отвара понуде тако што:


  1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,

5.     проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,

6.    доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,

  1. потписује записник.

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана отварања понуда, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника и да је понуђена цена изнад 50% процењене вредности имовине стечајног дужника. Уколико је понуђена цена испод 50% процењене вредности имовине стечајног дужника, купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана пријема обавештења од стечајног управника о прихваћеној понуди, а након добијања сагласности од стране одбора поверилаца, док се депозит, уколико је исти обезбеђен банкарском гаранцијом, мора уплатити у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења од стечајног управника о прихваћеној понуди. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.


Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита.


Стечајни управник ће без одлагања вратити положени депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од 3 радна дана од дана одржавања продаје јавним прикупљањем понуда.


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, почев од датума објаве огласа а најкасније 7 дана пре рока заказане продаје сваким радним даном од 09:00 до 13:00 часова, уз обавезну телефонску најаву поверенику стечајног управника.


Порезe и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


Овлашћено лице, повереник Марина Глигоријевић, контакт телефон: 062/138-1977.

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ БУДУЋНОСТ, ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња радне одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива