ПКБ БИОПАК АД у стечају оглашава исправку огласа

13. мај. 2013.

Исправка огласа о продаји непокретне имовине стечајног дужника ПКБ БИОПАК АД Падинска Скела, у стечају, јавим надметањем

Дана 13.04.2013. године објављен је оглас о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАЧИНА, АДИТИВА, ЦРЕВА И СИРИЛА И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПКБ БИОПАК АД ПАДИНСКА СКЕЛА – У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, ПАДИНСКА СКЕЛА , ул.Индустријско насеље бб,  јавним надметањем


Стечајни управник стечајног дужника  ПКБ БИОПАК АД  Падинска Скела, у стечају, овим огласом врши


И С П Р А В К У


Огласа објављеног дана 13.04.2013. године  у делу предмета продаје имовине стечајног дужника тако да сада гласи:

„Предмет  продаје је део имовине стечајног дужника и то:

Непокретна имовина на локацији Фабрике за прераду природних и вештачких црева, у Падинској скели, на катастарским парцелама 1461/1 и 1461/2 КО Ковилово и то :

1.      Зграда за производњу сточне хране -Фабрика за прераду црева, Пр+Сп, укупно измерене површине 3.545,78 м2, (површине у основи према л.н. 2494 м2), изграђена на кат.парц. 1461/1 КО Ковилово

2.      Зграда за производњу сточне хране – Радионица, Пр, укупно измерене површине 109,58 м2, (површине у основи  према л.н.122 м2) постојећа на кат.парц. 1461/1 КО Ковилово

3.      Зграда за производњу сточне хране – Портирница, Пр, укупно измерене површине 22,90 м2 (површине у основи према л.н. 30 м2), постојећа на кат.парц.1461/1 КО Ковилово

4.      Зграда за производњу сточне хране - Магацин, Пр, укупно измерене површине 95,60 м2 (површине у основи ппрема  л.н.119 м2),  постојећа на кат.парц. 1461/2, КО Ковилово,

све уписано у Лист непокретности 112 КО Ковилово

5.      Зидани магацин са жичаним магацином, укупно измерене површине 430,85 м2, постојећи на катастарској парцели 1461/1 КО Ковилово. Објекат је ванкњижно власништво стечајног дужника.“      

 

У осталом делу оглас објављен дана 13.04.2013. године остаје непромењен.

Стечај

Акционарско друштво за производњу зачина,адитива,црева и сирила и трговину на велико и мало ПКБ БИОПАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња зачина и других додатака храни

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива