ДОО "ПОРЦЕЛАН ЗАЈЕЧАР", у стечају оглашава продају покретне имовине јавним прикупљањем понуда

20. апр. 2013.

 На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.406/2010 од  31.08.2010. године и Закључка Стечајног судије Ст.бр.406/2010 од 15.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 
ДОО "ПОРЦЕЛАН ЗАЈЕЧАР"у стечају из Зајечара, ул. Железничка бр. 13
 
ОГЛАШАВА
Продају покретне имовине јавним прикупљањем понуда
 
Предмет продаје
Процењена вредност (дин.)
Депозит (дин.)
 ЦЕЛИНА 1.
Машине и опрема, инвентар, ситан инвентар и залихе резервних делова – према спецификацији из продајне документације.
44.038.757,59
8.807.751,52
 
Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
 
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лицакоја:
 
1.     након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00динара,  са припадајућим ПДВ-ом.Профактура се може преузети на адреси улица Цара Лазара 1/Л8, 19210 Бор, сваког радног дана у периоду од 9:00 до 13:00 часова, уз обавезну најаву пуномоћнику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 14.05.2013. године;
2.     уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр:250-3120000085070-17код „Eurobank EFG“АД Београд, филијала Бор, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније до 14.05.2013. године. У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 14.05.2013.године до16:00 часовапо београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.
3.     потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
Преузмите оглас у целости
ДОО ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају
Стечај

ДОО за производњу порцелана ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива