ZZ Molin u stečaju oglašava izdavanje u zakup mašinske radionice

29. јун. 2012.
      ZZ „Molin“ u stečaju, NovaCrnja
 
O G L A Š A V A
 
Izdavanje u zakup mašinske radionice na putu za Tobuneposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda, sa mogućnošću da se, nakon otvaranja ponuda, ponuda poboljša.
 
Predmet zakupa su objekti upisani u L.N.189 K.O.Nova Crnja:
 
1.    Mašinska radionica, površine 1.142 m2 na parceli 2984/6 (opisana u V listu 1 deo, kao: zgrada br. 1, pomoćna zgrada-radionica) i
2.    Nadstrešnica, površine 1.040 m2 na parceli 2984/7 (opisana u V listu 1 deo, kao: zgrada br. 1, garaža).
Obrazac Izjave o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa treba preuzeti od poverenika stečajnog upravnika (telefon broj 062/208-102).
Objekti  se izdaju u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njihove fizičke nedostatke.
Uslovi
·         Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica kaja uplate novčani iznos od 100.000,00 dinara na tekući račun stečajnog dužnika                  290-16738-78 otvoren kod Univerzal banke a.d. Beograd, uz predaju potpisane Izjave o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa, a koji će bez odlaganja biti vraćen svakom ponuđaču čija ponuda bude odbijena u roku od 3 radna dana od dana proglašenja najpovoljnijeg ponuđača.
·         Zakup se ugovara na određeno vreme, na rok od 1 godine, s tim što u slučaju prodaje predmeta zakupa pre isteka roka od 1 godine zakupodavni odnos prestaje (u smislu člana 99 stav 7 Zakona o stečaju).
·         Minimalno prihvatljiva ponuda zakupnine na mesečnom nivou iznosi 200.000,00dinara. Zakupnina se plaća mesečno, do svakog 5-og u mesecu za tekući mesec.
·         Osim zakupnine, zakupac preuzima obavezu da snosi troškove tekućeg održavanja, porez na zakup, kao i sve druge troškove koji nastanu povodom zakupa.
·         Zakupac se obavezuje da će, na ime obezbeđenja potraživanja zakupodavca po osnovu zakupa, zakupodavcu predati blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem da zakupodavac odnosno stečajna masa (ukoliko zakupodavac bude prodat kao pravno lice) istu može, za sve neizmirene obaveze, popuniti s klauzulom „bez protesta“ i poslati na naplatu.
·         Pre potpisivanja ugovora stečajni upravnik će zatražiti saglasnost stečajnog sudije na zaključenje ugovora. Stečajni upravnik zadržava pravo da odustane od zaključenja ugovora o zakupu, u slučaju da ne dobije saglasnost stečajnog sudije.
·         Zakupac je dužan da pre potisivanja ugovora pregleda predmet zakupa. Naknadne reklamacije nakon potpisivanja ugovora neće se priznavati.
·         Objekti koji su predmet zakupa ne mogu se izdati u podzakup bez pisane saglasnosti Zakupodavca.
 
Ponuda
Dostavljena ponuda treba da sadrži jasno naveden  iznos koji se nudi na ime mesečne zakupnine.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ZZ „Molin“ u stečaju ­– Ponuda – ne otvarati na adresu: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije br. 23, III sprat, i moraju prispeti do 03.07.2012.   godine, do 11:00 časova.
Naposredna pogodba uz javno otvaranje pristiglih pisanih ponuda održaće se 03.07.2012. god., u 11:15 sati (15 minuta po isteku vremena za dostavljanje ponuda), u prostorijama Agencije za privatizaciju RS Beograd, Terazije 23, III sprat, u prisustvu komisije i predstavnika svih ponuđača. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena. Nakon otvaranja ponuda, predsednik komisije će pozvati podnosioce da poboljšaju svoje ponude u odnosu na najveću dostavljenu ponudu.
Stečajni upravnik: Agencija za privatizaciju RS Beograd, poverenik Radovan Savić, tel.: 062/208-102.
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, НОВА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нова Црња

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива