„Sloboda" Metaloprerađivačko preduzeće „METALAC" a.d, u stečaju oglašava prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem

01. мар. 2012.
Na osnovu rešenja o bankrotstvu Privrednog suda u Čačku St.br. 340/2010 od 10.12.2010. godine, a u skladu sa članovima 131, 132 i 133 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika
 
„Sloboda“ Metaloprerađivačko preduzeće „METALAC“a.d. u stečaju
Ivanjica, Ul. Sađavac bb
 
OGLAŠAVA
prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem
 
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika, koja se prodaje kao jedinstvena prodajna celina, koju čini:
 
1. NEPOKRETNA IMOVINA koju čine:
 
Objekti upisani u listu nepokretnosti br. 421 KO Šume, kao vlasništvo stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1, i to:
 
·   objektiizgrađeni na k.p.br. 3465/2 KO Šume:
-          zgrada br. 1 (pomoćna zgrada - nova bravarska hala), objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, površina zemljišta pod objektom iznosi 3.200 m2,
-          zgrada br. 2 (zgrada za metaloprerađivačku industriju – proizvodna hala), objekat ima odobrenje za gradnju, površina zemljišta pod objektom iznosi 4.220 m2, ukupna bruto površina objekta iznosi 4.984 m2,
-          zgrada br. 3 (pomoćna zgrada – magacin sirovina i materijala), objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, površina zemljišta pod objektom iznosi 652 m2,
-          zgrada br. 4 (garaža), objekat ima odobrenje za gradnju, površina zemljišta pod objektom iznosi 126 m2,
-          zgrada br. 5 (pomoćna zgrada – kotlarnica), objekat ima odobrenje za gradnju, površina pod objektom iznosi 132 m2,
-          zgrada br. 6 (pomoćna zgrada –neutralizacija–sušenje mulja), objekat ima odobrenje za gradnju, površina zemljišta pod objektom iznosi 83 m2,
-          zgrada br. 7 (pomoćna zgrada – portirnica), objekat ima odobrenje za gradnju, površina zemljišta pod objektom iznosi 18 m2,
-          zgrada br. 8 (pomoćna zgrada – prodavnica), objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, površina zemljišta pod objektom iznosi 89 m2;
·         objekatizgrađen na k.p.br.3466 KO Šume, i to zgrada br. 1 (porodična stambena zgrada – isparivačka stanica), objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata, površina zemljišta pod objektom iznosi 36 m2,
 
Objekti koji su vanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika, i to: montažna kućica površine 7,35 m2 na k.p.br. broj 3466 KO Šume, nadstrešnica uz proizvodnu halu površine 129 m2 na k.p.br. 3465/2 KO Šume, i nadstrešnica uz pomoćnu zgradu površine 91 m2 na k.p.br. 3465/2 KO Šume, svi bez imovinsko-pravne dokumentacije.
 
 
Zemljište upisano u listu nepokretnosti br. 421 KO Šume, kao vlasništvo stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1, i to:
·         k.p.br. 3465/2 KO Šume, ukupne površine 1 ha 97 a 25 m2, po vrsti zemljište u građevinskom području,
·         k.p.br. 3466 KO Šume, ukupne površine 14 a76 m2, po vrsti zemljište u građevinskom području,
·         k.p.br. 3479 KO Šume, površine 34 a 93 m2, po vrsti zemljište u građevinskom području.
 
 
2. POKRETNA IMOVINA koja se nalazi u navedenim objektima koju čini: oprema, alat i sitni iventar, zalihe materijala, pomoćnih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, u svemu prema specifikaciji iz prodajne dokumentacije.
 
Početna cena iznosi 91.924.253,11dinara.                              Depozit iznosi 36.769.701,24dinara.
 
Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana do 28.3.2012.godine u periodu od 8:00 do 14:00 časova, na adresi stečajnog dužnika Ul. Sađavac bb, Ivanjica, uz obaveznu prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika. Prodajna dokumentacija se može preuzeti nakon uplate iznosa od 20.000,00 dinara uz dostavu dokaza povereniku o izvršenoj uplati, svakog radnog dana do 28.3.2012. godine, u prostorijama stečajnog dužnika;
 
2.      uplate depozit u iznosu 36.769.701,24dinara na tekući račun stečajnog dužnika broj: 355-1137899-55 kod „Vojvođanske banke“ AD, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 28.3.2012.godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Službi finansija Agencije za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 6. sprat, kancelarija broj 610, najkasnije do 28.3.2012.godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1), dok se kopija garancije dostavlja povereniku Agencije za privatizaciju zajedno sa obrascem prijave za učešće u prodaji. U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 4.6.2012.godine;
 
  1. potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, koja čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
 
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje, odnosno do 28.3.2012.godine (uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika).
 
Nakon uplate depozita a najkasnije do 30.3.2012.godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati povereniku Agencije za privatizaciju: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice), ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica).
 
Javno nadmetanje održaće se dana 4.4.2012.godine u 12:00časova na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju, Ul. Terazije br. 23, III sprat, Simpo sala.Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 10:00 do 11:50 časova, na istoj adresi.
 
Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:
  1. registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutna);
  2. otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja;
  3. poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu prema unapred utvrđenim koracima uvećanja;
  4. održava red na javnom nadmetanju;
  5. proglašava za kupca učesnika koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu
  6. potpisuje zapisnik.
 
U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna dana od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija.
 
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Ako proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i po propisanoj proceduri, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. U slučaju da je drugi najbolji ponuđač na javnom nadmetanju depozit obezbedio bankarskom garancijom, nakon odustajanja proglašenog kupca, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna danaod prijema obaveštenja kojim se proglašava za kupca, nakon čega će mu biti vraćena garancija. U konkretnom slučaju, kupoprodajni ugovor potpisuje se u roku od 3 radna dana od prijema obaveštenja kojim se drugi najbolji ponuđač proglašava za kupca.
 
Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja. Uplatilac depozita gubi pravo na povraćaj depozita u skladu sa Izjavom o gubitku prava na povraćaj depozita.
 
U slučaju da za kupca u postupku prodaje bude proglašeno pravno ili fizičko lice koje podleže obavezi podnošenja prijave koncentracije, shodno odredabama odredbama Zakona o zaštiti konkurencije („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009), uslovi i rokovi zaključenja ugovora biće prilagođeni rokovima odlučivanja Komisije za zaštitu konkurencije. U navedenom slučaju proglašenom kupcu bankarska garancija će biti naplaćena u roku predviđenim oglasom odnosno depozit će biti zadržan do donošenja odluke Komisije za zaštitu konkurencije. Drugom najpovoljnijem ponuđaču depozit ili bankarska garancija (ukoliko je iznos depozita obezbeđen garancijom) biće zadržani do donošenja odluke Komisije za zaštitu konkurencije po podnetoj prijavi kupca.
 
Porezi i troškovi realizacije kupoprodajnog ugovora (troškovi overe ugovora, troškovi uknjižbe nepokretnosti, troškovi postupka pred Komisijom za zaštitu konkurencije u smislu čl. 132 st. 10 Zakona o stečaju), se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.
 
Ovlašćeno lice: poverenik Milić Nešković, kontakt telefon: 063/285-617.
 
МЕТАЛАЦ  АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

СЛОБОДА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛАЦ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Производња осталих предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива