AD "VUČJANKA" u stečaju oglašava četvrtu prodaju imovine javnim nadmetanjem

16. дец. 2010.

Na osnovu  rešenja stečajnog veća Trgovinskog suda u Leskovcu, broj predmeta St. 30/10, od 02. 03. 2010. godine, a u skladu sa članovima 109, 110, 111 Zakona o stečajnom postupku (Službeni glasnik Republike Srbije br. 84/2004) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
 
AD"VUČJANKA" u stečaju iz Vučja ul.Industrijska bb
 
OGLAŠAVA
četvrtu prodaju imovine javnim nadmetanjem
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretnaimovina stečajnog dužnika, koja se nalazi u Vučju,  ul.  Industrijska bb, kao jedna celina, i to:
 
  • Zgrada tekstilne industrije (proizvodna hala – dorada) - objekat upisan u list nepokretnosti br. 1606 KO Vučje, na katastarskoj parceli 471/3 površine u osnovi 703,00 m2., (Pr+Sp ukupne površine 1.406,00 m2), br. zgrade 1, sa pravnim statusom objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju, društvena svojina držalac „VUČJANKA“ AD;
  • Zgrada tekstilne industrije (pletiona sa upravom) - objekat upisan u list nepokretnosti br. 1606 KO Vučje, na katastarskoj parceli 471/3 površine u osnovi 597,00 m2, br. zgrade 2, sa pravnim statusom objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju, društvena svojina držalac „VUČJANKA“ AD;
  • Zgrada tekstilne industrije (tehnički magacin) - objekat upisan u list nepokretnosti br. 1606 KO Vučje, na katastarskoj parceli 471/3 površine u osnovi 80,00 m2, br. zgrade 3, sa pravnim statusom objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju, društvena svojina držalac „VUČJANKA“ AD;
  • Zgrada tekstilne industrije (portirnica) - objekat upisan u list nepokretnosti br. 1606 KO Vučje, na katastarskoj parceli 471/3 površine u osnovi 26,00 m2, br. zgrade 4, sa pravnim statusom objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju, društvena svojina držalac „VUČJANKA“ AD;
  • Pomoćna zgrada - hidrantna kućica, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, na katastarskoj parceli 471/3 KO Vučje površine u osnovi 10,00 m2., objekat nije upisan u katastar nepokretnosti;
  • Pomoćna zgrada – bravarska radionica, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju u KO Vučje, na katastarskoj parceli 471/3 KO Vučje površine u osnovi 42,00 m2. , objekat nije upisan u katastar nepokretnosti;
  • Zgrada kotlarnice –  objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju u KO Vučje, na katastarskoj parceli 471/3 KO Vučje površine u osnovi 19,00 m2. , obejkat nije upisan u katastar nepokretnosti;
  • Pomoćna zgrada  - prodavnica, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju u KO Vučje, na katastarskoj parceli 471/3 KO Vučje, površine u osnovi 57,00 m2., objekat nije upisan u katastar nepokretnosti;
  • Pomoćna zgrada – nadstrešnica,  objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju u KO Vučje, na katastarskoj parceli 471/3 KO Vučje, površine u osnovi 304,00 m2. , objekat nije upisan u katastar nepokretnosti;
 
sa proizvodnim mašinama, opremom i inventaromi gotovim proizvodima - prema specifikaciji iz prodajne dokumentacije.
 
Početna cena iznosi:                           5.461.639,00dinara
Depozit iznosi:                                     5.461.639,00dinara
 
 
 
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
1.      nakon dobijanja predračuna, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara(predračun se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 časova u prostorijama poverenika stečajnog upravnika do 11.01.2011. godine),
2.      uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika br: 160-328738-61 kod Inteza  banke A.D. Beograd ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 11.01.2011. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, 6. sprat, Beograd, najkasnije do 11.01.2011.godine do 16.00 časova po beogradskom vremenu (GMT+1), dok se kopija dostavlja povereniku Agencije za privatizaciju zajedno sa obrascem prijave. Bankarska garancija mora imati rok važenja do18.02.2011. godine U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
3.      potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
 
Nakon uplate depozita a najkasnije do 11.01.2011. godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati obrazac prijave za učešće povereniku Agencije za privatizaciju, sa fotokopijom garancije ili dokaza o uplati depozita, kao i potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. U slučaju da je potencijalni kupac koji predaje prijavu pravno lice, povereniku se dostavlja i izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac.
Javno nadmetanje održaće se dana 18.01.2011.godine u 11:00časova na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju RS, Terazije broj 23, III sprat, Beograd.
 Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 09:00 do 10:50 časova, na istoj adresi.
Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:
1.      registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutni);
2.      otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja;
3.      poziva učesnike da istaknu cenu koju su spremni da plate;
4.      održava red na javnom nadmetanju;
5.      proglašava kupca kada nijedna druga stranka ne istakne veću cenu od poslednje ponuđene cene;
6.      potpisuje zapisnik.
 
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 radnih dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 
Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.
Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje svakim radnim danom od 8 do 14 časova uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika.
Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja. Drugom najboljem ponuđaču na javnom nadmetanju, depozit (garancija) se vraća u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja. Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.
Napomena: Nije dozvoljeno dostavljanje originala bankarske garancije vršiti pošiljkom (običnom ili preporučenom), putem faksa, mail-a ili na drugi način, osim na način propisan u tački 2. uslova za sticanje prava za učešće iz ovog oglasa.
Ovlašćeno lice: poverenik Dragan Pešić, kontakt telefoni: i 069/ 5027028.
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЧЈАНКА ВУЧЈЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вучје

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива