Izdavanje u zakup proizvodno poslovnog prostora

14. мај. 2009.
Agencija za privatizaciju RS kao stečajni upravnik stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "ADA" u stečaju iz Ade, ulica Dimitrija Tucovića broj 28

OGLAŠAVA

Izdavanje u zakup proizvodno poslovnog prostora na matičnoj lokaciji, i to:


Čelični silosi kapaciteta 13.200 tona sa 17 objekata poljoprivrede upisane u list nepokretnosti broj 3774 KO Ada, izgrađenih na parceli broj 13725/1, koji se nalaze u posedu ZZ "ADA" u stečaju iz Ade.

Zakup se ugovara na period od 01. juna do 31. decembra 2009. godine (sa mogućnošću produžetka) ali najduže do unovčenja imovine stečajnog dužnika koja je predmet zakupa, odnosno prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica;
Osim zakupnine, zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja preuzete imovine, troškove struje, vode, telefona, odnosno svih komunalija prema obračunatoj mesečnoj potrošnji, troškove obezbeđenja i osiguranja imovine, kao i iznos poreskih obaveza koje se po osnovu zakupa imaju platiti nadležnim organima;
Proizvodno poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije;
Ponuda da bi bila uredna i potpuna treba da sadrži sledeće:
- sve podatke o podnosiocu ponude (pun naziv, adresa, telefon, br. tekućeg računa, delatnost);
- delatnost koju podnosilac ponude želi da obavlja u prostoru koji je predmet zakupa;
- ponuđenu mesečnu cenu zakupa proizvodno poslovnog prostora i opreme sa izjavom da će zakupac snositi sve troškove održavanja, osiguranja, mesečne troškove - električne energije, vode, iznošenja smeća, gradskog građevinskog zemljišta i svih komunalija prema obračunatoj mesečnoj potrošnji, troškove obezbeđenja i osiguranja imovine, kao i iznos poreskih obaveza koje se po osnovu zakupa imaju platiti nadležnim organima i ostalo;
- dokaz o solventnosti i bonitetu;
Zakupac se obavezuje da uplati iznos u visini dvomesečne zakupnine u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda na osnovu predračuna stečajnog dužnika, nakon čega će se pristupiti zaključivanju ugovora o zakupu;
Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača su: delatnost, solventnost i visina ponuđene zakupnine.
Zakupodavac zadržava pravo da ne izabere ni jednog ponuđača;
Učesnici oglasa će biti obavešteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno o odluci zakupodavca da ne izabere ni jednog ponuđača u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Zatvorene ponude, sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP, ZZ "ADA" ADA U STEČAJU, NE OTVARATI", dostaviti najkasnije do 25.05.2009. godine do 12.00 časova, na adresu: Agencija za privatizaciju-Odeljenje za sprovođenje stečajnih postupaka, Regionalna kancelarija Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br 10, V sprat. U razmatranje će se uzeti samo ponude koje pristignu na naznačenu adresu u navedenom roku.
Javno otvaranje ponuda održaće se dana 25.05.2009. godine u 12.15 časova (15 minuta po isteku vremena za prikupljanje ponuda) na adresi: Agencija za privatizaciju-Odeljenje za sprovođenje stečajnih postupaka, Regionalna kancelarija Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br 10, V sprat, u prisustvu komisije za otvaranje ponuda i predstavnika svih ponuđača. Ako otvaranju ponuda prisustvuje ponuđač lično potrebno je da isti poseduje i pruži na uvid dokaz o identitetu (važeća lična karta ili pasoš). U slučaju da ponuđača zastupa ovlašćeno lice potrebno je da isto lice priloži original punomoćja (overenog pred sudom) za zastupanje na javnom otvaranju pismenih ponuda.
Sve informacije u vezi sa oglasom i obrascima za podnošenje ponude, mogu se dobiti od Poverenika Tihomira Panića na telefon 064/9095990.
Стечај

ЗЗ АДА

Локација:

Ада

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива