Odluka o odbijanju svih prijava podnete u prvoj fazi restriktivnog postupka subjekta privatizacije: Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja, JN 8-03/08

20. мај. 2008.
Na osnovu člana 80. ctav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05; u daljem tekstu: ZJN)

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS
Terazije 23, Beograd

objavljuje

ODLUKU O ODBIJANjU SVIH PRIJAVA


Odbijaju se sve prijave podnete u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga privatizacionog savetnika u procesu privatizacije sledećeg subjekta privatizacije: Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur", Vrnjačka Banja, JN 8-03/08, po javnom pozivu objavljenom u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 33/08, od 02. aprila 2008. godine.

Obrazloženje


Na osnovu Izveštaja Komisije za javnu nabavku br. 12-359/08 od 12.05.2008.godine o oceni prijava u prvoj fazi restriktivnog postupka br. JN 8-03/08, sve četiri blagovremeno podnete prijave ocenjene su kao neispravne i kao takve su odbijene u skladu sa članom 79. stav 3. ZJN. Imajući u vidu sve navedeno, doneta je Odluka o odbijanju svih prijava br. 12-367/08 kao u dispozitivu.


Приватизација

Специјална болница за лечење и рехабилитацију Меркур - Врњачка Бања

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Делатност болница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива