"Рудник Корлаће" а.д., у стечају оглашава другу продају имовине

30. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу решења Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 41/2010 од 17.11.2010. године и решења о банкротству од 30.03.2011 године а у складу са чланoв има 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Привредно друштво "Рудник Корлаће" а.д. у стечају Брвеник, Ул. Саватија Милошевића 18-24

ОГЛАШАВА

другу продају имовине јавним надметањем

Предмет продаје представља непокретна и покретна имовина груписана у следећу имовинску целину

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

А) ЗЕМЉИШТЕ У КО КРЕМИЋЕ И КО КОРЛАЋЕ и то:

 • катастарска парцела 93 КО Кремиће, укупне површине 1.30.59 ха (од чега земљиште под зградама 0.02.73 ха и пашњак 8. класе површине 1.27.86 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Дуновара, уписана у листу непокретности 113 КО Кремиће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника;
 • катастарска парцела 94 КО Кремиће, укупне површине 0.69.03 ха (од чега земљиште под зградама 0.00.17 ха и шума 6. класе површине 0.68.86 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Диловача, уписана у листу непокретности 113 КО Кремиће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника;
 • катастарска парцела 89 КО Кремиће, укупне површине 26.56.33 ха, култура: камењар, врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Вучје, уписана у листу непокретности 113 КО Кремиће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника;
 • катастарска парцела 965 КО Корлаће, укупне површине 0.58.56 ха (од чега земљиште под зградама 0.13.01 ха, земљиште уз зграду 0.05.00 ха и пашњак 8. класе 0.40.55 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Колонија, уписана у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 • катастарска парцела 967 КО Корлаће, укупне површине 0.43.08 ха (од чега земљиште под зградама 0.02.30 ха, земљиште уз зграду 0.05.00 ха и пашњак 8. класе 0.35.78 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Колонија, уписана у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника;
 • катастарска парцела 4473 КО Корлаће, укупне површине 0.10.49 ха (од чега земљиште под зградама 0.03.75 ха, земљиште уз зграду 0.05.00 ха и пашњак 8. класе 0.01.74 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Колонија, уписана у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 • катастарска парцела 1011 КО Корлаће, укупне површине 0.04.58 ха (од чега земљиште под зградом 0.00.42 ха, земљиште уз зграду 0.04.14 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Колонија, уписана у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 • катастарска парцела 4481 КО Корлаће, укупне површине 0.14.05 ха (од чега земљиште под зградама 0.01.99 ха и пашњак 8. класе 0.12.06 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Рудник, уписана у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 • катастарска парцела 4485 КО Корлаће, укупне површине 1.58.83 ха (од чега земљиште под зградама 0.16.14 ха и површински коп рудника 1.42.69 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Рудник, уписана у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 • катастарска парцела 4490 КО Корлаће, укупне површине 1.41.87 ха (од чега земљиште под зградама 0.06.33 ха и површински коп рудника 1.35.54 ха), врста: грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, потес - Рудник, уписана у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.

Б) ОБЈЕКТИ УПИСАНИ У ЛИСТУ НЕПОКРЕТНОСТИ 113 КО КРЕМИЋЕ И 81 КО КОРЛАЋЕ и то:

 1. Објекат других делатности (тзв. управна зграда), потес Дуновара, површине 145 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1 на кат. пар. 93 КО Кремиће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 113 КО Кремиће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 2. Зграда за коју није позната намена (тзв. магацин), потес Дуновара, површине 67 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 2 на кат. пар. 93 КО Кремиће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 113 КО Кремиће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 3. Зграда за коју није позната намена (тзв. магацин експлозива), потес Дуновара, површине 49 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 3 на кат. пар. 93 КО Кремиће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 113 КО Кремиће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 4. Трафостаница, потес Дуновара, површине 12 м2, уписана као зграда број 4, спратности Пр, на кат. пар. 93 КО Кремиће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 113 КО Кремиће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника. Према фактичком стању ствари на терену објекат је спратности Пр + Сп, површине 14 м2;
 5. Зграда за коју није позната намена (тзв. магацин), потес Диловача, површине 17 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1 на кат. пар. 94 КО Кремиће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 113 КО Кремиће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 6. Стамбена зграда за колективно становање, потес Колонија, кућни број 74, површине у основи 219 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 5 на кат. пар. 965 КО Корлаће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника. Према фактичком стању ствари на терену објекат је спратности ПР + СП и површине 303 м2
 7. Стамбена зграда за колективно становање, потес Колонија, површине у основи 250 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 6 на кат. пар. 965 КО Корлаће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника. Према фактичком стању ствари на терену објекат је спратности пр + спрат и површине 304 м2;
 8. Зграда за производњу руда и прераду обојених метала (тзв. Стара сепарација), потес Рудник, површине у основи 1501 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1 на кат. пар. 4485 КО Корлаће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 9. Остале зграде (тзв. Постројење дробилице), потес Рудник, површине у основи 400 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1 на кат. пар. 4490 КО Корлаће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.
 10. Остале зграде (тзв. Стара управа сепарације), потес Рудник, површине у основи 221 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 2 на кат. пар. 4490 КО Корлаће, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи у листу непокретности 81 КО Корлаће, на којој је као носилац права својине уписан ДП Рудник азбеста „Корлаће“ из Брвеника.

Ц) БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КОЈИ НИСУ УЦРТАНИ У КОПИЈИ ПЛАНА И ЕВИДЕНТИРАНИ У КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ и то:

 1. Зграда за коју није позната намена - магацин са надстрешницом, спратности ПР, изграђена на кат. пар. 89 КО Кремиће, површине магацина 85 м2 и надстрешнице 17,70 м2;
 2. Зграда за коју није позната намена, потес Вучје, спратности ПР, изграђена на кат. пар. 89 КО Кремиће, површине 21,56 м2;
 3. Трафостаница, потес Вучје, спратности пр, изграђена на кат. пар. 89 КО Кремиће, површине 8 м2;
 4. Помоћна зграда, спратности ПР, изграђена на кат. пар. 4525 КО Корлаће, површине 8,88 м2. Земљиште на катастарској парцели 4525 КО Корлаће није у својини стечајног дужника већ је у листу непокретости 158 КО Корлаће као носилац права коришћења на истом уписано Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“;
 5. Зграда гардаробе, спратности ПР, изграђена делом на кат. пар. 4485 КО Корлаће и делом на 4490 КО Корлаће, површине 64,33 м2 (дограђена са источне стране уз објекат бр. 2 на кат. пар. 4485 КО Корлаће);
 6. Објекат сушаре, спратности ПР, изграђен на кат. пар. 4490 КО Корлаће, површине 50 м2;
 7. Објекат металне конструкције (тзв. Нова сепарација), спратности: сутерен II + сутерен I + приземље + IV (четири) спрата, правоугаоне основе, са јужне стране у етажи сутерена II је изведена рампа габаритних димензија 18,65 x 3,00 м, на кат. пар. 4485 КО Корлаће, бруто површине цца 1204 м2;

Д) ОПРЕМА И ВОЗИЛА ПРЕМА СПЕЦИФИКАЦИЈИ У ПРИЛОГУ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

18.828.728,00

8.368.323,40

Оглас у целости
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РУДНИК КОРЛАЋЕ АД БРВЕНИК

Локација:

Брвеник

Делатност:

Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива