«Копаоник», у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника

30. окт. 2015.

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

На основу решења о стечајног судије Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 693/10 од 27.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), и на основу сагласности Одбора поверилаца од 23.05.2014. године године стечајни управник стечајног дужника

Акционарско друштво за промет на велико и мало «Копаоник» у стечају Брус, Краља Петра I бб

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

Предмет продаје представља имовинска целина коју чини:

  • Зграда трговине - централни магацин, уписан у В лист - 1. део листа непокретности бр. 197 КО Брус као зграда бр. 1, површине у основи 4086 м2 (ПР + СП), на којој се стечајни дужник води као власник у уделу од 3462/4086 и држалац у уделу од 624/4086. Објекат је изграђен на кат. пар. 1175, 1170, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1184, 1185, 1186, 1191, 1193, 1194, 1195 и 1153/2 Ко Брус, уписаним у листу непокретности бр. 197 КО Брус и листу непокретности бр. 5 Ко Брус. На свим кат. пар. изузев 1153/2 стечајни дужник је уписан као носилац права коришћења, док је на кат. пар. 1153/2 као носилац права коришћења уписано Предузеће за производњу уређаја и делова „ППТ - ФУД“ а.д. Брус.

  • Метални киоск, површине 18 м2, монтажног карактера који се налази у дворишту централног магацина;

  • Канцеларијска опрема и залихе према пописним листама у прилогу продајне документације.

    Напомена: За део зграде са кат. пар. 1175 у површини 0.34.62 ха који се налази на кат. пар. 1174, 1173, 1170, 1179, 1180, 1185, 1186, 1194, 1195, 1176, 1177 и 1178 је издата употребна дозвола. За делове зграде са кат. пар. 1175 који се налазе на кат. пар. 1153/2 у површини 0.02.87 ха, кат. пар. 1191 у површини 0.01.37 ха и кат. пар. 1193 у површини 0.02.00 ха није издата ни грађевинска ни употребна дозвола у корист „Копаоник“ а.д. Брус.

    Процењена вредност износи 93.284.952,00 динара

Новчани износ за учешће у поступку продаје износи 9.000.000,00 динара.

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО КОПАОНИК, БРУС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брус

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива