ВП „Јужна Морава" АД, у стечају објављује Јавни позив

16. окт. 2015.

за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи

У складу са одредбама Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014), решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. бр. 51/2015. од 10.07.2015. године и Одлуком одбора поверилаца стечајног дужника ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају, од 31.07.2015. године, стечајни управник стечајног дужника ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају, матични број: 07173253, ПИБ: 100501557, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи

Стечајни управник стечајног дужника ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају, позива заинтересоване понуђаче који испуњавају услове наведене у овом позиву, да доставе понуде за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи са стечајним дужником ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају.

Предмет уговора о пословно техничкој сарадњи:

Успостављање пословно техничке сарадње у циљу наставка експлоатације и прераде кречњака, као грађевинског камена, на површинском копу Долац, општина Бела Паланка, са експлоатационог поља „Долац“ број 464, које је уписано у Књигу катастра експлоатационих поља код Министарства рударства и енергетике, и то на подручју које обухвата кп. бр. 1747, кп. бр. 1758, кп. бр. 1746/1 и кп. бр. 1746/2 све КО Долац.

Пословно техничка сарадња уговорних страна успоставља се преузимањем и испуњењем уговорних обавеза из уговора о пословно техничкој сарадњи, према којима је стечајни дужник ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају, као уговарач дужан да омогући:

  1. коришћење постојеће техничке документације и одобрења,
  2. коришћење постојећих објеката и покретне имовине - опреме,
  3. експлоатацију и прераду кречњака, у складу са важећим пројектима и другим ограничењима и

Понуђач је, између осталог, у обавези да:

  1. организује и реализује експлоатацију и прераду кречњака у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник“ РС, бр.  88/2011), постојећим пројектима и решењима Министарства рударства и енергетике, односно реалном ситуацијом на терену,
  2. приликом обављања делатности, односно при експлоатацији и преради кречњака, поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник“ РС бр. 101/2005), које регулишу обавезе и одговорности послодавца,
  3. обезбеђује финансирање послова и сноси у целости све трошкове експлоатације и прераде кречњака, као и све остале пратеће трошкове,
  4. обезбеђује континуирано обављање делатности и коришћење производа за своје потребе или њихов пласмана на тржиште,
  5. врши продају, фактурисање и наплату произведених минералних сировина.
Јавни позив у целости
ВП ЈУЖНА МОРАВА АД
Стечај

ВП Јужна Морава ад Ниш

Локација:

Ниш

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива