ЗЗ „МОЛИН", у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта

15. окт. 2015.

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда, са могућношћу да се, након отварања понуда, понуда побољша

ЗЗ „МОЛИН“ Новa Црњa у стечају

О Г Л А Ш А В А

Издавање у закуп пољопривредног земљишта непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда, са могућношћу да се, након отварања понуда, понуда побољша

Пољопривредно земљиште, које је предмет издавања у закуп у власништву ЗЗ „Молин“ у стечају Нова Црња, укупне површине 396 ха 14 а 11 м2,  уписано је у следећим листовима непокретности:

Ред.бр.

К.О.

Л.Н.

ха

а

м²

1.

Молин

125

305

59

95

2.

Банатска Топола

1014

6

37

63

3.

Војвода Степа

764

1

02

46

4.

Александрово

880

3

21

79

5.

Тоба - део земљишта

171

50

25

47

6.

Нова црња - део земље

189 

28

20

22

7.

Српска Црња

1845

1

46

59

УКУПНО

396

14

11

Услови за учешће

Право на учешће у непосредној погодби уз прикупљање писаних понуда имају сва правна и физичка лица која:   

 • након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа огласне документације у износу од 10.000.00 динара. Профактура и огласна документација (након откупа исте) могу се преузети од повереника стечајног управника (тел. 062/208-102) закључно са 23.10.2015. године,
 • уплате новчани износ од 3.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 205-205278-10 отворен код Комерцијалне банке а.д. Београд најкасније закључно са 23.10.2015. године (а који ће бити враћен сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена и то у року од 3 радна дана од дана проглашења најповољнијег понуђача) и
 • предају потписану изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа за учешће у поступку непосредне погодбе.

Услови закупа

 • Закуп се уговара на одређено време, односно до 30.09.2016. године.
 • Минимално прихватљива понуда износа закупнине је 14.000.000,00 динара нето, за цео период закупа.
 • Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и трошкове текућег одржавања, порез на имовину, водни допринос, као и све друге трошкове који настану поводом закупа.
 • Закупнина се плаћа у три једнаке рате. Прва рата доспева 8 дана по потписивању уговора. Друга рата доспева дана 10.03.2016. године. Трећа рата доспева дана 12.07.2016. године.
 • Закупац се обавезује да ће, пре потписивања уговора о закупу и на основу позива закуподавца, на име обезбеђења потраживања закуподавца по основу закупа, дати банкарску гаранцију (првокласну, безусловну, наплативу на први позив) на цео износ закупнине, а која истиче 30.10.2016. године. Давање наведеног обезбеђења, у захтеваној форми и износу, представља предуслов за потписивање уговора о закупу, који се мора закључити најкасније у року од 30 дана од дана јавног отварања писаних понуда.
 • Земљиште се издаје у виђеном стању. Закупац је дужан да пре потписивања уговора прегледа предмет закупа. Накнадне рекламације након потписивања Уговора неће се признати.
 • Земљиште се не може издати у подзакуп без писaне сагласности закуподавца.
 • У случају продаје земљишта које је предмет закупа, стицалац ступа на место закуподавца, а евентуално неизмирене и након продаје доспеле рате припадају стицаоцу. У случају продаје дела земљишта које је предмет закупа стицаоцу припада сразмерни део неизмирених и након продаје доспелих рата.
 • У случају доцње закупца у предаји предметног пољопривредног земљишта, уговорна казна коју је закупац дужан исплатити закуподавцу износи 3.000.000,00 динара, за сваки започети месец доцње.

Понудe

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком ЗЗ „Молин“ у стечају ­- Понуда за закуп- не отварати на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, писарница и морају приспети најкасније до 26.10.2015. године, до 13:00 часова.

Достављена понуда треба да садржи јасно наведен укупан износ који се нуди као закупнина.

Непосредна погодба уз јавно отварање пристиглих писаних понуда одржаће се 26.10.2015. године  у 13:15 сати (15 минута по истеку времена за достављање понуда), у просторијама Агенције за приватизацију РС Београд, Теразије 23, VIII спрат, у присуству комисије и представника свих понуђача. У разматрање ће се узети само понуде које пристигну до назначеног времена. Након отварања понуда, председник комисије ће позвати подносиоце да побољшају своје понуде у односу на највећу достављену понуду.

Стечајни управник: Агенција за приватизацију РС Београд, повереник Радован Савић, телефон: 062/208-102.

Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, НОВА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нова Црња

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива