ПИК НИШ, у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

10. јул. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр.10/09 од 07.09.2009. године и Закључка стечајног судије Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр.36/10 од 13.05.2010. године, а у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник Републике Србије бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ НИШ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО НИШ, У СТЕЧАЈУ,

 Обилићев венац бр. 85, Ниш

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Покретна имовина у власништву стечајног дужника - опрема за прераду воћа и производњу вина (челична цистерна за вино, пријемне шахте за грожђе, вага, линије за флаширање, машина за прање пивских флаша, муљачи и оцеђивачи, преса за грожђе и др), која се налази у пословном кругу стечајног дужника у Доњем Матејевцу, према спецификацији у продајној документацији

5.934.600,00

2.373.840,00

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси ДП ПИК "НИШ", Обилићев венац бр.85, у Нишу, сваког радног дана у периоду од 10.00 до 12.00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 03.08.2015 год.;
  2. уплате депозит, на текући рачун стечајног дужника број: 105-3121166-38 код АИК банке а.д. Ниш, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 03.08.2015 год. год). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 03.08.2015. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.
  3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10.00 до 12.00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

Након уплате депозита а најкасније до 03.08.2015. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)

Јавно надметање одржаће се дана 10.08.2015. године у 12:00 часова у просторијама Агенције за приватизацију, Теразије 23, Београд, 3. спрат, „Симпо сала“;

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно спроводи се у периоду од 10:00 до 11:50 часова, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, након чега ће му бити враћена гаранција;

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 (три) дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 (осам) дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања првопроглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му гаранција бити враћена. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 (три) дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.                                                                                                          

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача депозит (гаранција) се враћа у року од 8 (осам) дана од дана одржавања јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порези и сви други овде непоменути трошкови који произилазе закључењем купопродајног уговора, у целости падају на терет купца.

Oвлашћено лице: повереник Предраг Косовац, контакт телефон: 063/80-15-187 .

Стечај

ПИК НИШДП за пољопривредну производњу, прераду и промет на велико и мало, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Гајење грожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива