ДИ ''СЛОГА'' АД , у стечају оглашава другу продају покретне имовине јавним надметањем

26. јун. 2015.

На основу решења Привредног суда у Лесковцу, СТ.бр. 3/09 од 26.01.2009. године, Закључка стечајног судије Привредног суда у Лесковцу од 09.04.2009. године, у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) стечајни управник стечајног дужника

   ДИ ''СЛОГА'' АД у стечају из Владичиног Хана, ул. Индустријска зона бб

ОГЛАШАВА

Другу продају покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 ЦЕЛИНА 1.

Готова роба, полупроизводи, недовршена производња и сировине и роба произвођача „Феид“ - према спецификацији у прилогу продајне документације

5.110.894,00

2.044.357,60

ЦЕЛИНА 2.

Готови производи и опрема - према спецификацији у прилогу продајне документације

1.788.385,00

715.354,00

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара,  са припадајућим ПДВ-ом. Профактура се може преузети на адреси ул. Максима Горког бр. 2. 18000 Ниш, сваког радног дана до 21.07.2015. године у периоду од 9:00 до 13:00 часова, уз обавезну најаву пуномоћнику стечајног управника;
  2. уплате депозит /са позивом на редни број имовинске целине/ на текући рачун стечајног дужника број 200-2782900101026-74 код банке Поштанска штедионица ад Београд или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 21.07.2015. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 21.07.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.
  3. потпишу Изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

 

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 13:00 часова, а најкасније  7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву пуномоћнику стечајног управника). Потенцијални купац самостално уврђује карактеристике имовине стечајног дужника, а стечани управник не одговара за недостатке које купац евентуално утврди по извршеној продаји.

Након уплате депозита, а најкасније до 21.07.2015. године потенцијални купци,  ради правовремене евиденције, морају предати пуномоћнику Агенције за приватизацију РС: образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита, ОП образац и извод из регистра привредних субјекта (да није старији од 6 месеци), а ако се као потенцијални купац пријављује правно лице или предузетник, овлашћење за заступање (оверено пред надлежним судом), уколико на јавном надметању не присуствује потенцијлни купац лично (за физичка лица) или законски застпник (за правна лица).

 

Јавно надметање одржаће се дана 28.07.2015. године у  11:00 часова на адреси: Агенција за приватизацију РС, Центар за стечај, Београд, Теразије 23, трећи спрат.

Регистрација учесника почиње у 09:00 часова, а завршава се у 10:45 часова, 15 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

 

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 раднa дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

 

 

Oвлашћено лице: Пуномоћник: Рајковић Братислав, контакт телефон: 063 456 438.

Стечај

Дрвна индустрија Слога акционарско друштво Владичин Хан - у стечају

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива