Индустријa трикотаже и плетива"ИТП" Д.О.О., у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем

23. јун. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Ст.бр.34/2011 од 19.08.2011.године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Индустријa трикотаже и плетива"ИТП" Д.О.О. у стечају, из Грделице,  ул. Ораовачка бр. 1   


ОГЛАШАВА

Продају покретне имовине јавним надметањем


Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

Покретне ствари које чине: машине за шивење, машине за штрикање, пресе за пеглање, машине за намотавање предива, машине за кројење, опрема, инвентар и залихе готове робе - по спецификацији из продајне документације.

 

1.242.173,00

496.869,20

НАПОМЕНА : Купац је дужан да обезбеди демонтажу, утовар и превоз предмета продаје. Купац сноси све трошкове у вези са напред наведеним радњама које је дужан предузети.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.       након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од  10.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси ул. Стојана Љубића бб, Дом пензионера II/15 у Лесковцу, сваког радног дана у периоду од 9,00 до 13,00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 21.07.2015.  године;


2.       уплате депозит са позивом на редни број имовинске целине из огласа, на текући рачун стечајног дужника број: 355-0003200278775-24 код Војвођанске банке Лесковац  или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 21.07.2015. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, 6. спрат, соба 610, Београд, најкасније 21.07.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT + 1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;


3.       потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9 до 13 часова, а најкасније  7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита, а најкасније до 21.07.2015. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

 

Јавно надметање одржаће се дана 28.07.2015. године у 11:00 часова на адреси: Агенција за приватизацију РС, Центар за стечај, Београд, Теразије 23, трећи спрат.

 

Регистрација учесника почиње у 09:00 часова, а завршава се у 10:45 часова, 15 минута пре почетка јавног надметања, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:


  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8  дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


Oвлашћено лице: Повереник  Павловић Никола, контакт телефон:016/234-870 или 063/783-8738.


Стечај

Индустрија трикотаже и плетива ИТП ДОО ГРДЕЛИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Грделица

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Архива

Друштвено предузеће за производњу ситне коже и крзна КОЖАРА

Локација:

Димитровград

Делатност:

Производња производа од крзна

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива