ГП ДОМ, у стечају оглашава продају непокретнe и покретне имовине мeтодом јавног прикупљања понуда

06. јун. 2015.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, Ст.бр. 390/11од 19.10.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
ГП ДОМ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ,                              
Београд, ул. Макензијева бр. 53
 
ОГЛАШАВА
продају непокретнe и покретне имовине
мeтодом јавног прикупљања понуда
 
 
Предмет продаје је покретна и непокретна имовине стечајног дужника као јединствена целина, коју чини:

 
1. Пословни простор у згради у Београду, у улици Макензијева број 51-53, постојећа на к.п. бр. 1604/1, уписана у листу непокретности број 2045 КО Врачар, коју чини 3 етаже, уписане у листу непокретности као приватна својина стечајног дужника и описано (у В листу - 2. део листа непокретности бр. 2045КО Врачар), као:
 
·пословни простор-гаража са 15 гаражних места у сутерену зграде, укупне корисне површине 378м2 (евиденцијски број 8);
·пословни простор за који није утврђена делатност у сутерену зграде, укупне корисне површине 345м2 (евиденцијски број 9), од чега је предмет продаје површина од 215 м2, односно реални удео од 215/345 (површина од 130 м2 припада заједничком простору);
·пословни простор за који није утврђена делатност у приземљу зграде, укупне корисне површине 406м2 (евиденцијски број 11), од чега је предмет продаје површина од 157,36м2односнореални удео од 157/406(100,94м2 припада заједничком простору, а 147,70м2 је власништво других лица);
·пословни простор за који није утврђена делатност, на III спрату зграде, укупне корисне површине 728м2 (евиденцијски број 3).
 
Напомена: Укупна нетоповршина пословног простора у власништву стечајногдужникакоји је предмет продаје износи 1.478,36м2(извор-Процена вредности дела имовине ГП ДОМ у стечају из Београда, Економски факултет у Београду, мај 2013. године). Преостала површина простора који се у листу непокретности 2045 КО Врачар води на стечајног дужника представља својину других лица или заједнички простор који припада свим власницима посебних делова објекта и није предмет продаје.
 
2. Припадајући канцеларијски намештај, опрема и ситан инвентар.
 
                                          - Процењена вредност предмета продаје је: 344.902.247,35динара.
                                          - Депозит износи: 68.980.449,50динара.
 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
преузмите цео оглас
ДОМ ГП
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОМ АД, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива