ДП ГАЗЕЛА , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

25. апр. 2015.

На основу решења Привредног суда у Београду 45. Ст. бр. 2773/2011 од 27.10.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

ДП "ГАЗЕЛА" Београд у стечају, ул. Маријане Грегоран бр. 56


ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

-       Пословни простор бр. 2/ББ, у Београду, улица Маријане Грегоран бр. 56, површине 65,24 м2 у приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 1 (2 Пр+9+Пк) на кат. парцели 1321/1 уписан у лист непокретности бр. 827 КО Палилула као пословни простор за који није утврђена делатност, ванкњижно право својине стечајног дужника, са припадајућим канцеларијским намештајем и опремом,*

-       три аутомобила Застава Југо темпо 1.1.


* Стечајни управник је поднео захтев Републичком геодетском заводу за упис права својине на предметнoм пословнoм простору дана 16.09.2013. године

5.455.954,50

 

2.182.381,80

 


Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

1.      Након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 12.00 до 14.00 часова уз обавезну најаву поверенику стечајног управника, најкасније до 18.05.2015. године;

2.      Уплате депозит у означеном износу на текући рачун стечајног дужника број 180-1511210036297-65 отворен код ''Alpha bank'' а.д., Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита истиче закључно са 18.03.2015. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, VI спрат, соба број 610, Београд, закључно са 09.03.2015. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). Банкарска гаранција мора имати рок важења до 30.06.2015. године. У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од два дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

3.      Потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита; Изјава чини саставни део продајне документације;


Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 12 до 14 часова а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније закључно са 18.05.2015. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), пуномоћје за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).


Јавно надметање одржаће се дана 25.05.2015. године у 11 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије бр. 23, III спрат.

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни),
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,
  3. позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену, коју су спремни да плате,
  4. одржава ред на јавном надметању,
  5. проглашава купца када ниједна друга странка не истакне већу цену од последње понуђене цене,
  6. потписује записник.

Закључењу купопродајног уговора приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене од стране Купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеним обавезама, исти стиче право на укњижбу непокретности.


Ако проглашени Купац одбије да потпише купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције вршити пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за стицање права за учешће из овог огласа.


Oвлашћено лице: повереник Ана Маливуковић, контакт телефон: 064/1101-937.

Стечај

Друштвено предузеће ГАЗЕЛА за обуку возача, услуге у области промета и друге услуге,рент-а-кар,умножавање и фотокопирање са п.о. - СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива