ДП ВОЋЕ-СУБОТИЦА , у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем (друго по реду)

29. мар. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ст. 161/2010, од 23.09.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ДП“ВОЋЕ-СУБОТИЦА" у стечају из Суботице,

ул. Београдски пут бр. 193

 

 

ОГЛАШАВА

Продају покретне  имовине јавним надметањем (друго по реду)

 

 

Покретна имовина се продаје према спецификацији у продајној документацији и то:


Рeдни

Број целине

Назив

Почетна цена у динарима

Депозит у динарима


1

Опрема за прераду воћа бр.1

639.251,10

284.111,60

2

Амбалажа (ПВЦ бурад 200 л.-1400 комада)са репро и помоћним материјалом и Резервоари прохром и ПВЦ

591.638,40

270.150,40

3

Аутомобил Лада караван 1.3, Аутомобил BMW 316 и Камион ТАМ 6,5 Т

161,543,25

71.797,00

4

Канцеларијски намештај са опремом


111.002,85

49.334,60


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације  и то за целине бр. 1 и 2  по 20.000,00 динара, а за целине бр. 3 и 4 по 10.000,00 динара.  Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 9 до 11 часова на адреси: Агенција "Грос", Сенћански пут 4, стан број 13, улаз број III .

  1. уплате депозит (са позивом на редни број целине из огласа) на текући рачун стечајног дужника број: 355-3200056169-94 који се води код «Војвођанска банка» А.Д. Нови Сад, Филијала Суботица или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив (рок важности до 30.05.2015.год.), најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 23.04.2015.год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610 , најкасније 23.04.2015. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;

  1. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 12.00 до 14.00 часова,  а најкасније  7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита, а најкасније до 23.04.2015.год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)


Јавно надметање одржаће се дана 30.04.2015. године  у 11.00 часова у просторијама Привредног суда у Суботици, Сенћански пут бр. 1, други спрат, соба бр. 169.

Регистрација учесника почиње у 9.00 часова ,а завршава се у 10.50 часова на истој адреси.


Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања, ;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана одржавања јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција; У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.


Oвлашћено лице: Повереник Павле Грос , контакт телефон: 063 528 361.

ДП ВОЋЕ-СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће ВОЋЕ-СУБОТИЦА за прераду и конзервисања воћа и поврћа, трговину на велико и мало и експорт-импорт - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива