АД ВУК КАРАЏИЋ , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

13. мар. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, Ст.бр.58/2010 од  08.10.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133.,  Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник


 

 

АД за издавачку делатност „ВУК КАРАЏИЋ“, Параћин , Томе Живановића бр.22, у стечају

ОГЛАШАВА


 

 

Продају имовине јавним надметањем

 

 

 

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

Покретна имовина стечајног дужника коју чине:


- Машине за графичку делатност,  инвентар, залихе и остала покретна имовина, према спецификацији која је саставни део продајне документације


Покретна имовина налази се у пословном седишту стечајног дужника у Параћину, Ул. Томе Живановића бр.22.

 

 

 

1.296.489,00

 

 

 

 

 

 

518.595,60

 

 

 

 


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара. Профактура се може преузети у канцеларији повереника  стечајног управника у Крагујевцу,  на адреси Милоја Павловића бр.9, први спрат ( Тржно - пословни центар „Шумадија“), сваког радног дана у периоду од 09:00 до 14:00 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је до 07.04.2015.год.;

2.       уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број: 205-0000000210860-45 код „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ А.Д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 07.04.2015.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 07.04.2015. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 15.05.2015.године.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09:00 до 14:00 часова, а најкасније  7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита а најкасније до 07.04.2015.год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)


Јавно надметање одржаће се дана 16.04.2015 године  у 11:00 часова на следећој адреси: ул. Агенција за приватизацију, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, Симпо сала.

 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.

 

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:


  1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
  2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
  3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
  4. одржава ред на јавном надметању;
  5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
  6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;


Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од  8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, уговор у законом проприсаној форми потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.


Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.


Порезе и трошкове који произлазе из закључеља  уговора у законом проприсаној форми у целости сноси купац.


Oвлашћено лице: Повереник  Рајко Фуштар, контакт телефон: 064/1164720 или 034/355573.

 

Стечај

Акционарско друштво издавачко предузеће ВУК КАРАЏИЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Параћин

Делатност:

Остала издавачка делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива